เบิกจ่ายแทนกรมชลประทาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กผง

ลงวันที่

รายการ

หน่วยงานเบิกจ่ายแทน

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

04/5222 23/08/61 แก้มลิงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.1) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
04/1094 23/08/61 แก้มลิงกองการรักษาสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
           
04/1087 23/08/61 แก้มลิงฝายแม่แตง (ระยะที่ 2) จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
04/852 08/08/61 โครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.1) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
04/851 08/08/61 โครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.1) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
04/850 08/08/61 โครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.1) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
04/4727 03/07/61 ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยาภาพฯ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 342,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/4681 09/07/61 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัตการป้องกันแก้ไขฯ(ผส.งบ. // ผอ.บก//ผส.พญ. // ผอ.กตน.) กองทัพบก 200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4371 12/06/61 แผนงานยุทศาสตร์ปฏิรูปโครงการสร้างการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานฯ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.3//ผคปนครสวรรค์. // ผอ.กตน.) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
04/321 12/06/61 โครงการอ่างเก็บน้ำหคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ผอ.งบ. // ผส.พญ. // ผส.บก.//ผส.พญ.//ผอ.กตน.) กรมการพัฒนาชุมชน 1,235,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/320 12/06/61 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผอ.งบ. // ผส.พญ. // ผส.บก.//ผอ.กตน.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 716,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/250 11/05/61 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
04/241 07/05/61 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กรมศิลปากร ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
04/240 07/05/61 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก EIMP) กรมควบคุมโรค 220,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1263 03/05/61 ค่าใช้จ่ายจัดงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ผอ.งบ. // ลนก. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3315 30/04/61 ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ILC (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) กระทรวงการต่างประเทศ 55,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3261 27/04/61 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.บก.//ผส.พญ.) กรมการพัฒนาชุมชน 763,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2595 27/04/61 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.บก.//ผส.พญ.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 7,237,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3138 25/04/61 ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกรม (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 55,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3167 25/04/61 ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 85 (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 80,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/176 24/03/61 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.บก.) กรมประมง,กรมพัฒนาที่ดิน 620,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/175 24/03/61 โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.บก.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 766,150 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/174 24/03/61 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.บก.//ผส.พญ.) กรมส่งเสริมการเกษตร 278,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/173 24/03/61 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.บก.//ผส.พญ.) กรมศิลปากร 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1941 24/03/61 ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 70 และ รุ่นที่ 71 (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,160,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/172 22/03/61 โครงการแก้มลิงลำสะโตนระยะที่ 3 จังหวัดสระแก้ว (ผอ.งบ.สำเนา//ผส.ชป.9//ผคป.สระแก้ว) กรมการทหารช่าง 4,583,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/167 20/03/61 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.พญ.) กรมที่ดิน 1,351,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/166 20/03/61 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัอุตรดิตถ์ (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.พญ.) กรมที่ดิน 808,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/165 20/03/61 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.พญ.) กรมที่ดิน 841,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1509 12/03/61 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.บก.//ผส.พญ.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 498,160 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/147 12/03/61 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. สำเนา// ผส.บก.// ผส.พญ.) กรมประมง 300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/146 12/03/61 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ผอ.งบ. สำเนา// ผส.บก.// ผส.พญ.) กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมประมง 632,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
655 07/03/61 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.6, 13, 17 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ราชบุรี // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,216,104 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/121 21/02/61 เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.ชป.5//ผคป.สกลนคร) คป.สกลนคร 36,470,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/104 13/02/61 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. สำเนา//ผส.บก.//ผส.พญ.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
739 13/02/61 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ผอ.งบ. สำเนา// ผส.บก.// ผส.พญ.) กรมอนามัย,สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมประมง 2,076,080 ดาวน์โหลดเอกสาร
251 19/01/61 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (ผอ.งบ. สำเนา// ผอ.สช.) กรมส่งเสริมการเกษตร 117,680 ดาวน์โหลดเอกสาร
10387 14/12/60 ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมภายในประเทศฯ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,980,00 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/571 06/12/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกฯ (ผอ.งบ. // ผส.สธ.) กรมที่ดิน 2,226,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/570 06/12/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ (ผอ.งบ. // ผส.สธ.) กรมที่ดิน 2,915,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9986 14/11/60 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นฯ (ผอ.งบ. // ผอ.พก.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 50,795,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
9623 06/11/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กรมที่ดิน 1,960,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9623 06/11/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการห้วยโสมงฯ (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กรมที่ดิน 755,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9623 06/11/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกฯ (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กรมที่ดิน 1,960,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9623 06/11/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กรมที่ดิน 737,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9623 06/11/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กรมที่ดิน 14,700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9623 06/11/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กรมที่ดิน 1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9623 06/11/60 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญฯ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวงฯ (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กรมที่ดิน 583,000 ดาวน์โหลดเอกสาร