เบิกจ่ายแทนกรมชลประทาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กผง

ลงวันที่

รายการ

หน่วยงานเบิกจ่ายแทน

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

3981 07/08/62

โครงการท่อระบายน้ำบ้านศาลาแก้วพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.งบ. // ผอ.พก.)

กรมทางหลวง

4,999,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4968 05/08/62

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ผอ.งบ. // ผส.พญ.)

กรมทางหลวง

11,886,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3268 10/07/62

ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ผอ.งบ. // ผส.บก.)

กรมประมง

5,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3120 01/07/62

ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ผอ.งบ. // ผส.บก.)

กรมป่าไม้

14,430,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2823 13/06/62

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำฯ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

กองทัพบก

277,147,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
2789 12/06/62

แก้มลิงบ้านซาก จังหวัดนครราชสีมา (ผอ.งบ. // ผส.ชป.8)

กองทัพบก

2,250,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3572 28/05/62

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผอ.งบ. // ผส.พญ. // ผส.บก.)

กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3328 15/05/62

ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,160,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3082 07/05/62

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.พญ.)

กระทรวงสาธารณะสุข สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2389 21/05/62

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (ผอ.งบ. // ผส.พญ.)

กรมที่ดิน 11,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2346 16/05/62

ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร) (ผอ.งบ. // ผส.บก.)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2342 16/05/62

ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง) (ผอ.งบ. // ผส.บก.)

กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศกรรมเกษตร 877,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
2307 14/05/62

ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ผอ.งบ. // ผส.บก.)

กรมประมง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2221 07/05/62

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพะรราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.พญ.)

กรมการพัฒนาชุมชน 98,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
2130 30/04/62

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.งบ. // ผส.ชป.3, 8)

กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1961 18/04/62

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก.)

กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมประมง ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1946 18/04/62 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 750,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2573 09/04/62 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) กรมวิชาการเกษตร 2,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1760 01/04/62 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี, กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1658 26/03/62 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1657 26/03/62 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมพัฒนาที่ดิน, กรมประมง, กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1656 26/03/62 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมควบคุมโรค, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1650 26/03/62 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมป่าไม้ 400 ดาวน์โหลดเอกสาร
1649 26/03/62 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมประมง 400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1555 21/03/62 ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (ผอ.งบ. // ผส.พญ.) กองทัพบก 5,450,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1205 06/03/62 แก้มลิงหนองคายตาย จังหวัดนครราชสีมา (ผอ.งบ. // ผส.ชป.8) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1173 05/03/62 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.1) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1004 22/02/62 ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ (นบก.) (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1079 06/02/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
9491 06/03/62 คแก้มลิงบ้านซาก จังหวัดนครราชสีมา (ผอ.งบ. // ผส.ชป.8) กองทัพบก ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
783 13/02/62 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมควบคุมโรค, กรมพัฒนาชุมชน ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
680 06/02/62 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมพัฒนาที่ดิน ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
679 06/02/62 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมป่าไม้ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
678 06/02/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมประมง, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
677 06/02/62 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี, กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
504 18/01/62 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,320,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
338 17/01/62 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมควบคุมโรค, สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
337 17/01/62 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมป่าไม้, กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป, กราอนามัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
336 17/01/62 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
335 17/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // พส.พญ.) กรมป่าไม้ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
334 17/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // พส.พญ.) กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมการพัฒนาชุมชน ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
333 17/01/62 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
50 07/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมการพัฒนาชุมชน, กรมป่าไม้, กรมประมง, กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
49 07/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมประมง, กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
48 07/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมประมง, กระทรวงสาธารณสุข, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
47 07/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมส่งเสริมการเกษตร ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
46 07/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
45 07/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมพัฒนาที่ดิน, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมการพัฒนาชุมชน ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
44 07/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมประมง, กรมส่งเสริมการเกษตร ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
43 07/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมประมง, กรมศิลปากร, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล, สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2728 03/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมประมง, กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2727 03/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2726 03/01/62 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผส.พญ.) กรมประมง, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2725 28/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2724 28/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมป่าไม้, กรมควบคุมโรค, กรมประมง, กรมส่งเสริมการเกษตร ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2723 28/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2527 /12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค่าบำรุงรักษาป่า (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมป่าไม้ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2526 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมประมง ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2525 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมป่าไม้ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2524 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2523 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีษะเกษ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมทรัพยากรธรณี, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมประมง ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2522 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมประมง ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2521 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมพัฒนาที่ดิน, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมประมง ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2520 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมพัฒนาที่ดิน, กรมควบคุมโรค ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2519 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมพัฒนาที่ดิน, กรมประมง, กรมควบคุมโรค, สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมส่งเสริมการเกษตร ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2518 13/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมป่าไม้ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2500 12/12/61 ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้หลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ (ผอ.งบ. // ผอ.สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,639,140 ดาวน์โหลดเอกสาร
6356 28/12/61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.งบ. // ผส.บก.) กรมส่งเสริมการเกษตร, ผส.บก. ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
9442 28/12/61 ค่าใช้จ่ายในการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอา (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 150,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8114 08/11/61 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผอ.งบ. // ผอ.พก) กรมทางหลวง 14,170,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
6114 16/10/61 ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,340,000 ดาวน์โหลดเอกสาร