งบกลาง ค่า K  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ผวง.ผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวน
เงินรวม(บาท)

ดาวน์โหลด

แก้ไข

637 20/07/61 2397 ก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำฯ (ผส.พญ. // ผสญ.11 // ผอ.พด. // ผอ.กตน.// ผตป.ผง.) 6,385,013.34 ดาวน์โหลดเอกสาร
723 15/03/61 1402 ทำนบดินหัวงานฯ (ผอ.พก.// ผสก.4// ผอ.พด.// ผอ.กตน.// ผตป.ผง.) 13,139,300 ดาวน์โหลดเอกสาร