งบกลาง ค่า K  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ผวง.ผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวน
เงินรวม(บาท)

ดาวน์โหลด

แก้ไข

634 4/02/62 1257

แจ้งการโอนเงินค่า K สำหรับรายการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ (ผส.พญ // ผสญ.1 // ผอ.งบ. // ผอ.พด. // ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

3,649,172.83 ดาวน์โหลดเอกสาร