งบกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

4012 09/08/62 3684 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านชลอบฯ (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ -1,165,207.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4005 09/08/62 3677 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ -2,130,879.07 ดาวน์โหลดเอกสาร
3884 01/08/62 3583 ค่าใช้จ่ายโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน)ฯ (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ -116,460 ดาวน์โหลดเอกสาร
3882 01/08/62 3582 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายห้วยยางฯ (ผส.ชป.7 // ผคส.7 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ -931,361.33 ดาวน์โหลดเอกสาร
3422 22/07/62 3376 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 7,986,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3413 22/07/62 3369 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ -209,986.28 ดาวน์โหลดเอกสาร
3356 18/07/62 3031 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 360,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3355 18/07/62 3030 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กำพร้าฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 1,935,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3354 18/07/62 3029 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำฯ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 24,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3353 18/07/62 3028 ค่าใช้จ่ายโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกฯ (ผส.ชป.17 // ผคส.17 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 48,427,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3312 12/07/62 2997 ค่าใช้จ่ายโครงการแก้มลิงกุดเชียงบังฯ (ผส.ชป.6 // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ -11,291,113 ดาวน์โหลดเอกสาร
3311 12/07/62 2996 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3233 08/07/62 2935 ค่าใช้จ่ายโครงการประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรอผาโด้ฯ (ผส.ชป.4 // ผคส.4 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 24,941,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3217 05/07/62 2922 ค่าใช้จ่ายโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) เอกสารเพิ่มเติม 31,392,900 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3216 05/07/62 2921 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนตัวรวจตระเวนชายแดนฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 7,932,600 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3215 05/07/62 2920 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านเกษตรห้วยชอนฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) เอกสารเพิ่มเติม 5,665,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3176 04/07/62 2891 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 894,660 ดาวน์โหลดเอกสาร
3111 01/07/62 2852 ค่าใช้จ่ายโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองฯ (ผส.ชป.14 // ผคส.14 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 22,141,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3085 28/06/62 2838 ค่าใช้จ่ายโครงการอ่างเก็บน้ำล้องปูฯ (ผส.ชป.3 // ผคบ.ผาจุก // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) เอกสารเพิ่มเติม 31,936,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3084 28/06/62 2837 ค่าใช้จ่ายโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ฯ (ผอ.พก. // ผสก.13 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 18,200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2998 25/06/62 2782 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายแม่ดาวฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 8,602,507 ดาวน์โหลดเอกสาร
2976 24/06/62 2766 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้ฯ (ผอ.พก. // ผสก.13 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 11,863,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2972 24/06/62 2765 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายบ้านโป่งตะแบกฯ (ผส.ชป.10 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 5,818,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
2971 24/06/62 2764 ค่าใช้จ่ายโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงฯ (ผอ.พก. // ผสก.13 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 14,293,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2970 24/06/62 2763 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อฯ (ผส.ชป.2 // ผผง.ชป.2 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 15,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2950 21/06/62 2750 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าฯ (ผส.ชป.2 // ผคส.2 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 29,618,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2893 18/06/62 2706 โครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ-อ่างเก็บน้ำคลองโบด จังหวัดนครนายก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 25,952,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2850 17/06/62 2686 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 1,764,393 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2799 12/06/62 2656 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ (ผส.ชป.4 // ผจบ.ชป.4 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ -234,063.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2788 12/06/62 2647 ค่าใช้จ่ายโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรีฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 30,288,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
2787 12/06/62 2646 ค่าใช้จ่ายโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ (ผส.ชป.2 // ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 2,084,037 ดาวน์โหลดเอกสาร
2784 12/06/62 2643 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายคลองท่ากระจายฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ -26,325 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2783 12/06/62 2642 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -2,175,839.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
2687 06/06/62 2592 เพิ่มประสิทธิภาพฝายจุดเขียน ฯ // ซ่อมแซมฝายจุดเขียน ฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 1,931,293.24 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2686 06/06/62 2591 ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาลฯ (ผส.ชป.14 // ผอ.คป.ชุมพร // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 3,628,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2665 06/06/62 2590 ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันเจริญฯ (ผส.ชป.14 // ผอ.คป.ชุมพร // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 4,428,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2662 05/06/62 2582 ฝายบ้านหนองเต่า ฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -103,710.29 ดาวน์โหลดเอกสาร
2653 05/06/62 2577 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายขุนน้ำสะเนียนฯ (ผส.ชป.2 // ผอ.คป.น่าน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 10,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2644 04/06/62 2569 ปรับปรุงทำนบดิน ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -11,411,512.19 ดาวน์โหลดเอกสาร
2630 04/06/62 2560 ค่าใช้จ่ายโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูฯ (ผอ.พก. // ผสก.2 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 39,632,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
2586 30/05/62 2534 ค่าใช้จ่ายโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดงฯ (ผส.ชป.4 // ผผง.ชป.4 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 55,887,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
2535 28/05/62 2513 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอุโมงค์ผันน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 10,525,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2374 17/05/62 2407 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 2,390,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2227 0705/62 2332 ซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ผส.ชป.12 // ผคป.สิงห์บุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -10,339.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
2179 02/05/62 2306 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 597,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2176 02/05/62 2303 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน.) 5,669,755 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2124 26/04/62 2276 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ (ผส.ชป.15 // ผศร.ปากพนัง // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 12,880,403 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2113 30/04/62 2259 ปรับปรุงทำนบดิน ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน.) 5,255,064 ดาวน์โหลดเอกสาร
2084 26/04/62 2250 ระบบส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผจบ.ชป.13 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -685,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2076 26/04/62 2242 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฯ // ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฯ // ซ่อมแซมฝาย ฯ // ซ่อมแซมโครงการ ฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร, บึงกาฬ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -831,307.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
2083 26/04/62 2249 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) เอกสารเพิ่มเติม 718,474 ดาวน์โหลดเอกสาร
2052 25/04/62 2234 ปรับปรุงทำนบดิน ฯ // ซ่อมแซมระบบ ฯ // ซ่อมแซมซุ้ม ฯ // ปรับปรุงท่อลอด ฯ (ผส.ชป.9, 15 // ผคป.สระแก้ว, พังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผศร.ปากพนัง // ผอ.กตน.) โอนกลับ -6,486,902.45 ดาวน์โหลดเอกสาร
2034 24/04/62 2223 ปรับปรุงทำนบดิน ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -5,255,064 ดาวน์โหลดเอกสาร
1953 18/04/62 2172 ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16ฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 47,616,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
1952 18/04/62 2171 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ภูฟ้าฯ (ผส.ชป.2 // ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 9,185,320 ดาวน์โหลดเอกสาร
1889 10/04/62 2130 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,213,700 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1834 05/04/62 2102 ค่าใช้จ่ายโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงฯ (ผส.พญ. // ผสญ.3 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 49,070,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1815 04/04/62 2089 ซ่อมแซมถนน ฯ (ผส.ชป.15 // ผศร.ปากพนัง // ผอ.กตน.) 999,760 ดาวน์โหลดเอกสาร
1808 04/04/62 2085 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายห้วยยางฯ (ผส.ชป.2 // ผผง.ชป.7 // ผคส.7 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 45,680,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1784 02/04/62 2067 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักฯ (ผส.ชป.1 // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 20,635,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1783 02/04/62 2066 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงคลองผันน้ำน้ำร่องสักฯ (ผส.ชป.2 // ผผง.ชป.2 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 39,765,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1782 02/04/62 2065 ค่าใช้จ่ายโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดรั่วฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 45,196,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
1768 02/04/62 2057 ซ่อมแซมถนน ฯ (ผส.ชป.15 // ผศร.ปากพนัง // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1759 01/04/62 2050 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ฯ (ผอ.สช. // ผส.ชป.4, 6, 8 // ผคป.เชียงใหม่, ลำปาง, ตาก, อุบลราชธานี, ยโสธร, พังงา, ตรัง, สตูล, พัทลุง, นราธิวาส // ผอ.กตน.) 1,695,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1756 01/04/62 2047 ระบบส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -236,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1705 28/03/62 2005 ค่าใช้จ่ายโครงการระบบสูบน้ำศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอยฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 2,273,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1703 28/03/62 2004 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -1,624,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
1701 28/03/62 2002 ค่าใช้จ่ายโครงการระบบสูบน้ำศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอยฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 1,100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1700 28/03/62 2001 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ใจฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 15,408,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
1690 28/03/62 1991 ฝายห้วยแฮต 2 (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -9,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1684 27/03/62 1986 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ, ฝาย, โครงการชลประทาน ฯ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -309,956.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1863 27/03/62 1985 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 23,862,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
1671 27/03/62 1973 ค่าใช้จ่ายโครงการแก้มลิงกุดเชียงบังฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 37,031,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1670 27/03/62 1972 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 5,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1669 27/03/62 1971 ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 27,224,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1668 27/03/62 1970 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 30,840,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1667 27/03/62 1969 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 830,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1644 26/03/62 1952 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.6,16 // ผคป.ชัยภูมิ, พัทลุง // ผอ.กตน.) -2,380,003.99 ดาวน์โหลดเอกสาร
1629 25/03/62 1939 ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 5,141,794 ดาวน์โหลดเอกสาร
1584 22/03/62 1912 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายทดน้ำวังครกฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 4,377,021 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1594 25/03/62 1917 ซ่อมแซมโครงการชลประทาน ฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) -314.73 ดาวน์โหลดเอกสาร
1583 22/03/62 1911 ค่าใช้จ่ายโครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1ฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 39,725,156 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1620 25/03/62 1907 ซ่อมแซมท่อลอดคลอง (ผส.ชป.9 // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -8,263.72 ดาวน์โหลดเอกสาร
1623 25/03/62 1901 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 21,753,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1542 21/03/62 1886 ปรับปรุงอาคาร ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล) -157,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1516 20/03/62 1863 ซ่อมแซมโครงการชลประทาน ฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 2,788,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1508 20/03/62 1859 ซ่อมแซมโครงการชลประทาน ฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี,นราธิวาส // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 2,138,364 ดาวน์โหลดเอกสาร
1507 20/03/62 1858 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 5,860,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1495 19/03/62 1847 โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านฯ (ผส.ชป.3 // ผคส.3 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) เอกสารเพิ่มเติม 50,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1475 18/03/62 1833 ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) -1,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
1456 15/03/62 1824 ระบบส่งน้ำฝายต้นโชค (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) -300,537.97 ดาวน์โหลดเอกสาร
1449 15/03/62 1817 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ (ผส.ชป.17 // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 557,725 ดาวน์โหลดเอกสาร
1438 14/03/62 1809 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 478,840 ดาวน์โหลดเอกสาร
1437 14/03/62 1808 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 3,203,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
1436 14/03/62 1807 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) เอกสารเพิ่มเติม 22,971,585 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1435 14/03/62 1806 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน)ฯ (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 37,995,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1434 14/03/62 1805 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนยืการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 7,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1432 14/03/62 1804 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 14,200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1429 14/03/62 1802 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผคป.เลย // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) -63,761.03 ดาวน์โหลดเอกสาร
1409 13/03/62 1785 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.13, 14, 16 //ผคป.กาญจนบุรี, ชุมพร, สงขลา // ผอ.กตน. // ผปบ.ปอ.) -2,016,690.98 ดาวน์โหลดเอกสาร
1348 11/03/62 1708 โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 17,216,900 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1347 11/03/62 1707 โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 3,554,694 ดาวน์โหลดเอกสาร
1116 01/03/62 1597 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 266,783 ดาวน์โหลดเอกสาร
1115 01/03/62 1596 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 3,575,169 ดาวน์โหลดเอกสาร
1114 01/03/62 1595 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 762,390 ดาวน์โหลดเอกสาร
1113 01/03/62 1594 โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 1,129,921 ดาวน์โหลดเอกสาร
1052 26/02/62 1548 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 308,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
767 12/02/62 1360 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 22,972,688 ดาวน์โหลดเอกสาร
553 30/01/62 1188 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 21,310,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
552 30/01/62 1187 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2ฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 11,651,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
550 30/01/62 1186 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 30,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
549 30/01/62 1185 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายคลองท่ากระจายฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 28,119,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
548 30/01/62 1184 โครงการฝายห้วยป่าไร่ฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 5,306,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
547 30/01/62 1183 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านวะกะเลโค๊ะฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 1,252,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
509 28/01/62 1153 โครงการจัดหาน้ำสนุบสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 13,844,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
365 18/01/62 1049 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ (ผส.ชป.2 // ผคส.2 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 50,858,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
318 17/01/62 1013 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผจบ.ชป.4 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 30,786,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
217 14/01/62 922 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายห้วยแม่ตาวฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2172 07/11/61 329 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 7,261,573 ดาวน์โหลดเอกสาร
1988 25/10/61 181 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 5,832,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1986 25/10/61 179 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 7,388,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1985 25/10/61 178 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 13,088,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1984 25/10/61 177 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 29,886,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
1983 25/10/61 176 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 959,700 ดาวน์โหลดเอกสาร