งบกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

767 12/02/62 1360 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 22,972,688 ดาวน์โหลดเอกสาร
553 30/01/62 1188 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 21,310,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
552 30/01/62 1187 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2ฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 11,651,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
550 30/01/62 1186 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 30,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
549 30/01/62 1185 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายคลองท่ากระจายฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 28,119,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
548 30/01/62 1184 โครงการฝายห้วยป่าไร่ฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 5,306,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
547 30/01/62 1183 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านวะกะเลโค๊ะฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 1,252,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
509 28/01/62 1153 โครงการจัดหาน้ำสนุบสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 13,844,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
365 18/01/62 1049 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ (ผส.ชป.2 // ผคส.2 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 50,858,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
318 17/01/62 1013 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผจบ.ชป.4 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 30,786,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
217 14/01/62 922 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายห้วยแม่ตาวฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2172 07/11/61 329 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 7,261,573 ดาวน์โหลดเอกสาร
1988 25/10/61 181 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 5,832,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1986 25/10/61 179 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 7,388,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1985 25/10/61 178 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 13,088,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1984 25/10/61 177 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 29,886,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
1983 25/10/61 176 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 959,700 ดาวน์โหลดเอกสาร