ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

>> กผง 04/5231/2562 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562)

>> กผง 04/4191/2562 ขอรับการจัดสรรงบประมาณการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราขการ (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
----> แบบฟอร์มสรุปค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมชลประทาน
----> แบบฟอร์มค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562)

>> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
----> รายการที่ยังไม่ดำเนินการ 293 รายการ
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562)

>> กษ 0201.06/5883 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
----> ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การและวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
----> รายละเอียดเพิ่มเติม
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562)

>> ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ สังกัดกองแผนงาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562)

>> กผง 04/3910/2562 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสดีที่ 8 สิงหาคม 2562)

---> ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชิ้นงานเป็นระดับ 3
---> ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชิ้นงานเป็นระดับ 4
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562)

>> นร 0702/ว 112 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> กค (กวจ) 0405.2/ว 371 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
>> นร 0702/ว 14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562)

>> ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ
>> แบบฟอร์มตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562)

>> ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองแผนงาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2562)

----> ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ...
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562)

----> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชิ้นงานให้สูงขึ้น ระดับ 3
----> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชิ้นงานให้สูงขึ้น ระดับ 4
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองแผนงาน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562)

>> กผง 9524/2562 การซักซ้อมการดำเนินงานถนน Para Soil Cement
----> กผง 6586/2562 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
----> สว/5220 เสนอข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Specification of Natural Rubber Modified Soil Cement Base Course)
----> กษ 2910/0185 คู่มือปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรองรับมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
----> ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
----> พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
----> พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
----> พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
----> สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2560
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562)

>> กผง 06/817/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
----> รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562)

>> กผง 8925/2562 ขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
----> กรอบจัดสรรงบประมาณค่างานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
----> รายการขอตั้งงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
----> รายการที่ยังไม่ดำเนินการ 136 รายการ
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562)

>> กผง 04/2329/2562 แนวทางการบริหารงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562)

----> เอกสารแนบวิสาหกิจแปลงใหญ่
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562)

>> กผง 06/449/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562)

>> กผง 06/383/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562)

รายการงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมงาน ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายการไม่ผ่านเกณฑ์)
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562)

>> กผง 06/359/2562 ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปรับปรุงงานชลประทาน รายการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ เฉพาะค่าปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) ของกรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562)

>> กผง 02/51/2562 การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
----> รายงานการดำเนินงานขับเคลื่อน RID NO.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ. 2562)
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562)

>> กผง 04/1174/2562 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562
----> รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562)

>> กผง 02/21/2562 ผลการวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
----> รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
----> เอกสารสรุปผลการศึกษาฉบับผู้บริหารโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

>> กผง 04/1431/2562 ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ
----> รายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
----> รายการที่ยังไม่ดำเนินการ 136 รายการ
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)

>> กผง 06/136/2562 ขอให้ตรวจสอบร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
----> ส่วนที่ 1 ปี 61
----> ส่วนที่ 2 ปี 61
----> ส่วนที่ 3 ปี 61
----> โครงการชลประทานขนาดเล็ก ตั้งแต่ต้นจนถึงปี 2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

>> กผง 1638/2562 ขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของงบประมาณ 20%
----> แบบฟอร์มรายการขอตั้งงบประมาณค่าเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562)

>> กผง 04/340/2562 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
----> แบบฟอร์มแบบสำรวจการตรวจสอบข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการของกรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562)

----> ผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี RID No.1
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562)

----> ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อนุมัติครั้งที่ 4)
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2561
----> รหัสสาขา
ผู้ประสานงาน อารียา จันทรขันตี โทร. 2229
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561)

>> กผง 17049/2561 สรุปการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
----> เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561)

ขอให้รายงานแผนการใช้เงินและ Action Plan โครงการจัดการคุณภาพน้ำ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> แผนปฏิบัติงานโครงการจัดการคุณภาพน้ำตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 11 เดือน (มกราคม 2561 - พฤศจิกายน 2561)
>> หนังสือเรียน ส่วนกลาง -- ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม --
>> หนังสือเรียน สชป. -- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

กระบวนการบริหารงบประมาณ
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

ขอให้ตรวจสอบร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานปี 2560 และโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
----> ร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานปี 2560
--------> ส่วนที่ 1
>>>>>>>>>> พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
>>>>>>>>>> คำนำ
>>>>>>>>>> สารบัญ
>>>>>>>>>> 1 ข้อมูลด้านการชลประทาน
>>>>>>>>>> นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
--------> ส่วนที่ 2
>>>>>>>>>> 2 สรุปผลการดำเนินงานถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน
>>>>>>>>>> สรุปจำนวนโครงการ ปริมาตรน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามประเภทของโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามสำนักชลประทาน ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามภาค จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สร้างเสร็จตั้งแต่ต้น ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560
>>>>>>>>>> สรุปภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560
--------> ส่วนที่ 3
>>>>>>>>>> 3 รายละเอียดข้อมูลโครงการชลประทาน
>>>>>>>>>> โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> โครงการชลประทานขนาดกลาง ที่เพิ่มพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ และปริมาตรน้ำเก็บกักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> โครงการชลประทานขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> คณะผู้จัดทำ รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
----> โครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
>>>>>>>>>> ฐานข้อมูลโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561)

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่สู่การปฏิบัติในพื้นที่
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561)

แบบฟอร์มโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561)

>> กผง 04/1738/2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)

>> กผง 04/1745/2561 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
----> รายการข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

>> กผง 13037/2561 ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
----> ขออนุมัติแผนงานค่าเตรียมความพร้อม งานชลประทาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

>> กผง 04/1726/2561 ขอให้ตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับข้อมูลในระบบ putil
----> รายละเอียดการสำรวจหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561)

>> กผง 04/1656/2561 อนุมัติหลักการแผนกการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561)หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ