::ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมชลประทาน::

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
----> ไฟล์ PDF
----> ไฟล์ PPT
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
----> ไฟล์ PDF
----> ไฟล์ PPT
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)

กผง 04/1002/2561 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> รายละเอียดแผนงาน/โครงการประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
----> รายการเสนอปรับลด พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
----> โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
----> โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
----> โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561)

กผง 06/1200/2561 ข้อมูลรายชื่อโครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
----> แบบฟอร์มรายชื่อโครงการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561)

กผง 06/1196/2561 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการชลประทาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
----> แบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการชลประทาน ที่ดำเนินการและแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
----> แบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการชลประทาน ที่ดำเนินการและแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    แก้ไข  
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561)

กผง 9379/2561 ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2561-2568
----> แบบฟอร์ม รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561)

รายการปรับลดงบประมาณ ปี 2562 ของคณะอนุกรรมาธิการฯ ภายใต้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561)

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 61)
>> ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม

>> ผส.ชป.1-17 รองอธิบดี
>> ผอ.ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และ ผอ.ศูนย์ภูพาน
>> ตารางสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย อธช. (แบ่งตามสายงาน รอบ 4 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561)

กผง 04/262/2561 ด่วนที่สุด ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
----> แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561)

กผง 06/750/2561 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----> สรุปผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561)

รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561)

ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
----> รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอแผนงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติม(งบกลางปี) (กรมชลประทาน)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2561)

กผง 02/93/2561 การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
----> แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561)

กผง 06/428 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
----> รายงานรายการรายจ่ายลงทุน ไม่ก่อหนี้ แบ่งรายการผูกพัน ปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561)

กผง 02/79/2561 การสรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับเวทีที่ 1 การปรับทุกข์ ผูกมิตร
----> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561)

กผง 06/396 ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ของกรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)

กผง 06/395 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
----> รายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)

กผง 02/65/2561 การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
----> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561)

กผง 01/218/2561 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
----> ตัวอย่าง โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561)

กผง 02/65/2561 การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน
--> สชป.1     --> สชป.2     --> สชป.3   
--> สชป.4     --> สชป.5     --> สชป.6   
--> สชป.7     --> สชป.8     --> สชป.9   
--> สชป.10    --> สชป.11    --> สชป.12   
--> สชป.13    --> สชป.14    --> สชป.15   
--> สชป.16    --> สชป.17   
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561)

กผง 06/254 ขอให้ตรวจสอบและยืนยันวงเงินขอขยายการเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่าย รายการงานภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

กผง 06/244 ขอความอนุเคราะห์นำไฟล์ทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นเว็บไซต์
----> ข้อมูลกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product สูงสุด)
----> ค่าก่อสร้าง ขนาดกลาง
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม เข้มแข็ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
-> ppt นำเสนอ แนวทางขับเคลื่อนไทยนิยม
-> road Map
-> แนวทางดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน-ชป.-18กพ.61
-> ภาพรวม คำขอ งบเพิ่มเติม 61
-> ไทยนิยมยั่งยืน v.9
-> มาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน61
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

กผง 06/204 รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
----> รายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)

ขอเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ที่ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม
----> แบบฟอร์มแปลงใหญ่ ปี 2559 และ ปี 2560 (ที่ใช้งบประมาณ 2559)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการกองแผนงาน กรมชลประทาน ประจำปี 2561
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

กผง 03/48/2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 และขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
----> แบบฟอร์มรายการขอตั้งงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมงาน ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

กผง 1139/2561 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
----> แบบฟอร์มฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงกานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561)

กผง 06/113 การรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
----> แบบรายงานความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์)
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)

รายการค่าเตรียมความพร้อมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ครั้งที่ 3
----> งานศึกษา
----> งานสำรวจ
----> งานออกแบบ
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2561)

กผง 06/76 รายงานการประเมินผลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----> รายงานการประเมินผลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561)

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
----> รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561)

เพิ่มเติมวงเงินลงนามในสัญญางานจ้างเหมา วงเงินงานดำเนินการเอง รวมทั้งเงินเหลือจ่ายพร้อมเหตุผลโครงการเงินกู้ฯ
----> โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560)

รายการค่าศึกษาที่ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ครั้งที่ 2
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560)หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ