ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1738/2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1745/2561 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
----> รายการข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

กผง 13037/2561 ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
----> ขออนุมัติแผนงานค่าเตรียมความพร้อม งานชลประทาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1726/2561 ขอให้ตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับข้อมูลในระบบ putil
----> รายละเอียดการสำรวจหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1656/2561 อนุมัติหลักการแผนกการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1542/2561 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อนุมัติครั้งที่ 2)
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561)

กผง 04/1339/2561 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561)

กผง 04/1286/2561 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการแปรญัตติ)
----> แบบฟอร์ม
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561)

รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ กษ.
>> แบบฟอร์มที่ 1
>> แบบฟอร์มที่ 2 (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561)

กผง 06/1351/2561 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----> ฐานข้อมูลรายการที่แล้วเสร็จในปี 2560 ทุกแหล่งงบประมาณ
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561)

----> กผง 06/1292/2561 รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
(ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
----> ไฟล์ PDF
----> ไฟล์ PPT
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
----> ไฟล์ PDF
----> ไฟล์ PPT
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)

กผง 04/1002/2561 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> รายละเอียดแผนงาน/โครงการประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
----> รายการเสนอปรับลด พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
----> โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
----> โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
----> โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561)

กผง 06/1200/2561 ข้อมูลรายชื่อโครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
----> แบบฟอร์มรายชื่อโครงการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561)

กผง 06/1196/2561 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการชลประทาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
----> แบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการชลประทาน ที่ดำเนินการและแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
----> แบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการชลประทาน ที่ดำเนินการและแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    แก้ไข  
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561)

ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2561-2568
----> แบบฟอร์ม รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561)

เพิ่มเติมวงเงินลงนามในสัญญางานจ้างเหมา วงเงินงานดำเนินการเอง รวมทั้งเงินเหลือจ่ายพร้อมเหตุผลโครงการเงินกู้ฯ
----> โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560)

รายการค่าศึกษาที่ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ครั้งที่ 2
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560)

กผง 06/204 รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
----> รายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)

ขอเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ที่ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม
----> แบบฟอร์มแปลงใหญ่ ปี 2559 และ ปี 2560 (ที่ใช้งบประมาณ 2559)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการกองแผนงาน กรมชลประทาน ประจำปี 2561
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

กผง 03/48/2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 และขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
----> แบบฟอร์มรายการขอตั้งงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมงาน ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

กผง 1139/2561 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
----> แบบฟอร์มฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงกานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561)

กผง 06/113 การรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
----> แบบรายงานความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์)
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)

รายการค่าเตรียมความพร้อมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ครั้งที่ 3
----> งานศึกษา
----> งานสำรวจ
----> งานออกแบบ
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2561)

กผง 06/76 รายงานการประเมินผลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----> รายงานการประเมินผลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561)

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
----> รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561)

เพิ่มเติมวงเงินลงนามในสัญญางานจ้างเหมา วงเงินงานดำเนินการเอง รวมทั้งเงินเหลือจ่ายพร้อมเหตุผลโครงการเงินกู้ฯ
----> โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560)

รายการค่าศึกษาที่ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ครั้งที่ 2
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560)

ขอส่งแผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560)

กผง 06/1656 รายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----> เอกสารรายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560)

แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดระยะ 1 ปี พ.ศ. 2561-2564
----> เอกสารแสดงเนื้อที่ปลูกสับปะรดตามระดับความเหมาะสมในเขตเกษตรกรรม ในรัศมี 100 กิโลเมตร
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

>> แผนการดำเนินที่ได้รับงบประมาณค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>> แผนการดำเนินงานศึกษา ออกแบบ และสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและรอการ พิจารณา
-- ค่าศึกษา
-- ค่าออกแบบ
-- ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา
>> แผนการดำเนินงานตามแนวนโยบาย
-- แปลงใหญ่
-- เกษตรอินทรีย์
-- ส.ป.ก.
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลจัดทำแผนและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1
----> การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลจัดทำแผนและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
----> รายการที่ ประมาณการไม่สมบูรณ์
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560)

ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560)

รายงานการประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) สาระสำคัญของ
----> S-curve (PDF)
----> Script การนำเสนอ โดย อธช. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ กษ. เป้าหมาย ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560)

ขออนุมัติหลักการแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติกตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560)

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560)

ขอให้จัดลำดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวม สงป. 301)
>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) (สงป. 302)
>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302)
----> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302/1)
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงป. 302)
----> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงป. 302/1)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน) (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน) (สงป. 302)
----> กองทุนจัดรูปที่ดิน (สงป. 302/3)
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สงป. 302)
----> โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (สงป. 302/1)
----> โครงการขนาดใหญ่การบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (สงป. 302/1)
----> โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคใต้ชายแดน (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (สงป. 302/1)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560)

ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 ครั้งที่ 4 จำนวน 1,007 แปลง
----> ฐานข้อมูลแปลงใหญ่ปี 60 ระยะสุดท้าย จำนวน 1007 แปลง
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560)

แบบฟอร์มโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่จะนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
-------> แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ Area base
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560)

ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560)

ขอให้ปรับแผนการใช้เงินรายการที่จะขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเพิ่มเติม และตรวจสอบสถานะโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
-------> แผนการใช้เงินรายการที่ขอขยายแล้ว โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : ( 2558 เพิ่มเติม)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560)

ขอให้ทบทวนพร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-------> รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560)

ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการตามร่าง พรบ. งบประมาณ ปี 2561
-------> รายการที่ยังไม่จัดส่งประมาณการ สำนัก/กอง
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560)

ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางที่จะนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
-------> แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม)
-------> ตัวอย่างพิกัดที่ตั้งโครงการ ขอบเขตหัวงาน และขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 27 กันยายน 2560)

รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ปี พ.ศ. 2559
-------> สรุปผลการดำเนินงานถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-------> 2.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน
         2.2 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         2.3 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-------> 2.4 สรุปจำนวนโครงการ ปริมาตรน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-------> 2.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามประเภทของโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
-------> 2.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆจำแนกตามลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
-------> 2.7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆจำแนกตามสำนักชลประทาน ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         2.8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆจำแนกตามภาค จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-------> 2.9 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สร้างเสร็จตั้งแต่ต้น ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560)

ขอให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560)

แผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 (ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560)

ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-------> รายละเอียดแผนงาน/โครงการประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560)

ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินรายการที่ได้รับอนุมัติ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560)

แผนงาน Area base ทั้งประเทศ เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล/ความพร้อม
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560)

ขอให้ตรวจสอบรายการขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ที่เสนอกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 15 สิงหาคม)
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560)

การแจ้งค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------> แบบรายงานสรุปสถานภาพหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560)

แจ้งแนวทางการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายอื่น กลับส่วนกลาง
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560)

การของบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560)

การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปี พ.ศ.2560
-------> แบบฟอร์มแบบรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปี พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560)

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560)

แผนงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พ.ร.บ.โอน ปี 2560)
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจักทำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการ
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560)

ด่วนที่สุด ที่ กผง.04/362/2560 การขออุทธรณ์งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560)

ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
----> สชป.1       ----> สชป.2       ----> สชป.3      
----> สชป.4       ----> สชป.5       ----> สชป.6      
----> สชป.7       ----> สชป.8       ----> สชป.9       
----> สชป.10      ----> สชป.11      ----> สชป.12      
----> สชป.13      ----> สชป.14      ----> สชป.15      
----> สชป.16      ----> สชป.17      ----> สพญ.      
----> กพก.        ----> สจด.        ----> สบอ.      
----> สบก.   
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ครั้งที่ 1
-------> แบบสอบถามเพื่อการสำรวจเก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการ
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560)

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ก.ค. 2560
-------> คู่มือการคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกล ปรับปรุง 2560
-------> รายงานการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ งานบานฝาท่อและเครื่องยก (กรณีงานจ้างเหมา)
-------> รายงานการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ งานบานฝาท่อและเครื่องยก (กรณีงานดำเนินการเอง)
-------> รายงานการพิจารณาทบทวนปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช (งานดำเนินการเอง)
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560)

ด่วนที่สุด ที่ กผง.04/342/2560 ขออนุมัติหลักการกำหนดเกณฑ์จัดสรรงบดำเนินงานปี 2560
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560)

ประชุมสัมมนา ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2560-2561
-------> มอบนโยบาย ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เลขานุการ รมว.กษ. : พลเอก ประสาท สุขเกษตร)
-------> การดำเนินงานตามนโยบายของกรมฯ (อธช.)
-------> แนวทางการบริหารจัดการน้ำ (รธบ.)
-------> การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รธว.)
-------> การดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ (รธส.)
-------> การบริหารตามแผนการปฏิบัติงาน (รธร.)
-------> การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ผอ.ผง.) / สรุปผลการประชุม ตอบข้อซักถาม (อธช.)
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560)

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2560
-------> รายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2560
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560)

ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2560-2567 และจัดส่งคำขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-------> แบบฟอร์มรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-------> แบบฟอร์มตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2566) กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560)

ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน ประจำปี พ.ศ. 2562
-------> แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน ประจำปี พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของกรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560)

ขอให้ตรวจสอบแผนการใช้เงิน วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
-------> แผนการใช้เงินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เดือนมิถุนายน 2560 - สิ้นสุดโครงการ)
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560)

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้ Zoning by Agri-Map เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมชลประทาน
-------> ข้อมูลการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Design by Agri-Map) เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หลังทบทวนข้อมูล)
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560)หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ