ทำเนียบผู้บริหาร

หน้าหลัก / ทำเนียบผู้บริหาร

วิชัย นายวิชัย ไตรสุรัตน์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน
ทวีศักดิ์ ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 28 มกราคม 2553 - 8 มิถุนายน 2560
สุรสีห์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 เมษายน 2549 - 27 มกราคม 2553
สุพัตร นายสุพัตร วัฒยุ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2547 - 24 กันยายน 2549
ชัยนรินทร์ นายชัยนรินทร์ พันธ์ภิญญาภรณ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 มกราคม 2546 - 30 กันยายน 2547
ชาตรี นายชาตรี แก้วปลั่ง
เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2545 - 8 มกราคม 2545
ชัชวาล นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2542 - 7 พฤศจิกายน 2545
พูลศักดิ์ นายพูลศักดิ์ วัฒนศัพท์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 ตุลาคม 2540 - 24 กุมภาพันธ์ 2541
วิชัย นายวิชัย ศรีวราพงศ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2540
วิจิตร นายวิจิตร วีระกิจพาณิช
เริ่มดำรงตำแหน่ง 30 มกราคม 2535 - 30 กันยายน 2535
อารมย์ นายอารมย์ ขำคมกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 12 กรกฎาคม 2528 - 17 ตุลาคม 2534
ไกวัล นายไกวัล เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2526 - 11 กรกฎาคม 2526
สุเทพ นายสุเทพ ติงศภัทย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 24 เมษายน 2511 - 31 พฤษภาคม 2526
ไกวัล นายไกวัล เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2509 - 19 มีนาคม 2511
พจน์ ดร.พจน์ ปัญญาทิพย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2509


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ