วิสัยทัศน์ "บริหารเงินทุน สร้างสมดุลการบริหารจัดการน้ำ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ"     

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน นั้น
บัดนี้ กรมชลประทาน ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน
( ดูรายระเอียดเพิ่มเติม ) ( Download แบบฟอร์มขอรับเงินคืน )

 


นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 
  แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้น้ำ งานขอใช้ - ขอเช่าที่ราชพัสดุ กรอบครุภัณฑ์ ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 
 

แจ้งการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พงศ. 2556 (ประจำวันที่ 26 พ.ย. 55)
>> งบดำเนินงาน
>> งบลงทุน

แจ้งการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ประจำวันที่ 13-14 พ.ย. 55)
>> โอนวันที่ 13 พ.ย. 2555
>> โอนวันที่ 14 พ.ย. 2555

แจ้งการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ประจำวันที่ 7-8 พ.ย. 55)
>> โอนวันที่ 7 พ.ย. 2555
>> โอนวันที่ 8 พ.ย. 2555

แจ้งการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ประจำวันที่ 4- 5 พ.ย. 55)
>> งบบุคลากร (โอนวันที่ 4 พ.ย. 55)
>> งบดำเนินงาน (โอนวันที่ 4 พ.ย. 55)
>> งบดำเนินงาน (โอนวันที่ 5 พ.ย. 55)

ขอให้ส่งแผน / รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตามแบบ งท.01 และแผน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแบบ งท.02

ขอให้ตรวจสอบร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ( Download ร่างกรอบครุภัณธ์  ปี 2556 )

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งท.01 , งท.02

อนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพือการชลประทาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556   ด่วนที่สุด!!  (ดาวน์โหลดเอกสาร )

ขอเชิญประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพือการชลประทาน  ด่วนที่สุด!!

การจัดแย้งทางผลประโยชน์  ด่วนที่สุด!! (Download แบบฟอร์ม)

ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทาน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review : AAR) ระดับโครงการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

อนุมัติเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด)  

.การสำรวจความต้องการฝึกอบรม / สัมมนาเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

 .โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (AAR) ระดับโครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  (ด่วนที่สุด)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการน้ำ ของโครงการจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติภายใต้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ระยะที่ 3

ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือเดินทางราชการและหนังสือนำตรวจลงตรา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำของโครงการจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติภายใต้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
>> หลักเกณฑ์การพิจารณาตัวบุคคลเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
>> รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- ประเทศนิวซีแลนด์
- ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- สาธารณรัฐเกาหลี

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของโครงการจากยุทธศสาตร์สู่การปฏิบัติ ั(9-10 ส.ค.55)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำของโครงการจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติภายใต้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  ด่วนที่สุด

Downloads  ร่างครุภัณฑ์(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)  

- สำนักงานเลขานุการกรม

- กองการเงินและบัญชี

- สำนักกฏหมายและที่ดิน

- กองแผนงาน

- กองพัสดุ

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- กลุ่มกิจกรรมพิเศษ

- กลุ่มตรวจสอบภายใน

- สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดนกลาง

- ศูนย์สารสนเทศ

- สำนักเครื่องจักรกล

- สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

- ่ สำนักบริหารโครงการ

- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

- สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

- สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

- สำนักวิจัยและพัฒนา

- สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

- ส่วนเครื่องจักรกล

- สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

- สำนักชลประทานที่ 1-17

- โครงการชลประทานจังหวัด

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

- โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกำหนดกรอบครุภัณฑ์ตามความจำเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2555

แจ้งผลการอนุมัติเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คำรับรองการปฏิบัติราชการเงินทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2555  (25 มิ.ย.55)

                -  ส่วนกลาง   1.  สำนักกฏหมายและที่ ดิน    2. สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา    3 . สำนักวิจัยและพัฒนา   4.ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร  5. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา    6. กลุ่มตรวจสอบภายใน  7 .สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

               -  ส่วนภูมิภาค   1. สชป.1     2. สชป.2     3.สชป.3       4. สชป.4      5. สชป.5      6. สชป.6     7 สชป.7      8. สชป.8      9. สชป.9     10 สชป.10     11. สชป.11     12. สชป.12     13. สชป.13    14. สชป.14        15. สชป.15     16. สชป.16    17 สชป.17

 แจ้งการโอนเงิน สชป.1 วันที่ 27 มีนาคม 2555 (30 มี.ค.55)

 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (30 มี.ค.55)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้เคียงทางน้ำของกรมชลประทาน (29.ก.พ.55 )

 

 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) (22 ก.พ.55 )

ขอให้ส่งผลจัดซื้อ-จัดจ้างและโอนเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลับส่วนกลาง (17 ก.พ.55 )

การจัดส่งสำเนาเอกสารการเบิกจ่าย (10 ก.พ. 55 )

ขอให้โอนเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลับส่วนกลาง (10 ก.พ.55 )

การจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    (9 ก.พ.55 )  Download แบบฟอร์ม 

การจัดส่งสำเนาสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ครั้งที่ 2) (13 ม.ค. 55)

กระบวนงานการจัดทำประมาณการรายจ่ายและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (30 ธ.ค. 2554 )

ขอให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2555 (Download แบบฟอร์มรายงาน) (26 ธ.ค. 54)

การจัดส่งสำเนาสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2555 (20 ธ.ค. 54)

การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายประจำเดือน (เรียน ผส.ชป.1 - 17 ) (20 ธ.ค. 54 )

  การโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สำหรับงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปี พ.ศ. 2555 (เรียน ผอ.สำนัก/กอง/โครงการ) (24 พ.ย. 54)

 

นางสาววันทนา  อินทร์แจ้ง
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน (รก.)
 
 
ธนาคาร ธกส.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี คำแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี แผนบริหารราชการแผ่นดิน 2555-2558
 

การประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔ วัน พุธ ที่ ๒๐ กรกฏาคม   ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑  กองกฎหมายและที่ดิน 

   
       
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net