วิสัยทัศน์ "บริหารเงินทุน สร้างสมดุลการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

   
 

หน่วยงานในสังกัด

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม (กท.ผง. 273/2558) ( ลงวันที่ 30 มี.ค. 2558)
แจ้งผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนกลาง จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กท.ผง. 269/2558) ( ลงวันที่ 30 มี.ค. 2558)
รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีบัญชี 2558
ขอให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือน (ตามครั้งที่ 3) (กท.ผง. 259/2558) ( ลงวันที่ 25 มี.ค. 2558)
     แบบฟอร์ม สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กท.ผง. 242/2558) ( ลงวันที่ 18 มี.ค. 2558)
ขอให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กท.ผง. 224/2558) ( ลงวันที่ 12 มี.ค. 2558)
ขอให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2558 (กท.ผง. 213/2558) ( ลงวันที่ 9 มี.ค. 2558)
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รุ่นที่ 4)(กท.ผง. 201/2558) ( ลงวันที่ 6 มี.ค. 2558)
แจ้งผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทการเกษตร จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กท.ผง. 167/2558) ( ลงวันที่ 19 ก.พ. 2558)
การประเมินผลการปฎิบัติงานและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (กท.ผง. 151/2558) ( ลงวันที่ 18 ก.พ. 2558)
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม (กท.ผง. 141/2558) ( ลงวันที่ 13 ก.พ. 2558)
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับครุภัณฑ์สารสนเทศ และครุภัณฑ์สำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กท.ผง. 99/2558) ( ลงวันที่ 4 ก.พ. 2558)
  งบลงทุน
            - ครุภัณฑ์สารสนเทศจัดซื้อส่วนกลาง
            - ครุภัณฑ์สำรวจจัดซื้อส่วนกลาง
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและสถานที่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รุ่นที่ 3) (กท.ผง. 101/2558) ( ลงวันที่ 4 ก.พ. 2558)
แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำชลประทาน รุ่นที่ 3 (กท.ผง. 94/2558) ( ลงวันที่ 2 ก.พ. 2558)
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รุ่นที่ 3) (กท.ผง. 77/2558) ( ลงวันที่ 28 ม.ค. 2558)
ขอให้จัดส่งรายงานการก่อหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ตามรายงานครั้งที่ 3)
  
(E กท.ผง.74/2558)( ลงวันที่ 27 ม.ค. 2558)

    งบลงทุน
            - ค่าครุภัณฑ์
            
แจ้งผลอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม)
(กท.ผง. 67/2558) ( ลงวันที่ 23 ม.ค. 2558)

แจ้งผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(กท.ผง. 65/2558) ( ลงวันที่ 23 ม.ค. 2558)

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำชลประทาน รุ่นที่ 2 (กท.ผง. 23/2558)
( ลงวันที่ 12 ม.ค. 2558)
ขอให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือน (ตามครั้งที่ 2) (กท.ผง. 11/2558)
( ลงวันที่ 7 ม.ค. 2558)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
   รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รุ่นที่ 2)
(กท.ผง.1103/2557) ( ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2557)
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รุ่นที่ 1)
(กท.ผง.1027/2557) ( ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2557)
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำชลประทาน รุ่นที่ 1-3 (กท.ผง. 994/2557)
( ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2557)
ขอให้หน่วยงานจัดส่งคำขอประมาณการายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กท.ผง. 1002/2557)
( ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
    ประเภทครุภัณฑ์
          - งท.ชป.05
          - รายละเอียดการขออนุมัติประมาณการ
       ประเภทงานโครงการ
          - งท.ชป.04, งท.ชป.325
รายงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  
(E กท.ผง.982/2557)( ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2557)

    งบลงทุน
            - ค่าครุภัณฑ์
            

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (กท.ผง. 920/2557)
( ลงวันที่ 4 พ.ย. 2557)

เอกสารโครงการสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
(After Action Review : AAR)

       ผลการดำเนินงานหลังการสรุปบทเรียน AAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
       รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
       ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2557   
      
การจัดการความรู้ กรมชลประทาน

ปฏิทินประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กท.ผง.864/2557)
( ลงวันที่ 22 ก.ย. 2557)
       ประเภทครุภัณฑ์
          - งท.ชป.05
          - รายละเอียดการขออนุมัติประมาณการ
       ประเภทงานโครงการ
          - งท.ชป.04, งท.ชป.325

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review : AAR) ระดับบริหาร (E กท.ผง.804/2557)( ลงวันที่ 10 ต.ค. 2557)
      
หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
      
หนังสืออนุมัติจัดโครงการ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิทยากรกระบวนการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (E กท.ผง.792/2557) ( ลงวันที่ 24 ก.ย. 2557)
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       file .Excel

แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  
(E กท.ผง.721/2557)( ลงวันที่ 23 กันยายน 2557)
       งบบุคลากร

       งบดำเนินงาน
            - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (กองส่วนกลาง)
            - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (โครงการจัดเก็บรายได้)
            - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โครงการไม่จัดเก็บรายได้)
       งบลงทุน
            - ค่าครุภัณฑ์
            

       โครงการ

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(E กท.ผง.959/2557)( ลงวันที่ 21 ส.ค. 2557)
แจ้งผลอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.552/2557)( ลงวันที่ 4 ส.ค.2557)

  Next>>

แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้น้ำ  งานขอใช้ - ขอเช่าที่ราชพัสดุ  
           กองแผนงาน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน (After Action Review : AARX) ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมสัมมนา
เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท

       นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล  ผู้อำนวยการกองแผนงาน  บรรยายพิเศษ "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2557-2560
สู่ผู้ปฏิบัติ ในวันที่ 13
กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุมชูชาติกำภู

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาค ม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนยุทธศาสตร์
/ แผน งาน/โครงการ และกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
และนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์ ควรมีแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในทางปฏิบัติสามารถแสดงความเชื่อมโยง และสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ และเป้าประสงค์
       โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการทำแผนยุทธศาสตร์เป็นวิทยากร โดยมีเข้าร่าวมประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเงินทุน และีผู้อำนวยการสำนักชลประทาน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ในส่วนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา 156 คน
>>>รูปภาพเพิ่มเติม

         การประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 3/2556
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมกรมชลประทานชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรุงเทพฯ