วิสัยทัศน์ "บริหารเงินทุน สร้างสมดุลการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มความพึงพอในของผู้รับบริการ"

   
 

หน่วยงานในสังกัด

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ปฏิทินประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กท.ผง.๘๖๔/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๗)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประกาศกำหนดทางน้ำชลประทานตามมาตรา 5 และการขอออกกฏกระทรวงกำหนด ให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (17 ตุลาคม 2557)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประกาศกำหนดทางน้ำชลประทานตามมาตรา ๕ และการขอออกกฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
(E กท.ผง.๘๐๔/๒๕๕๗)( ลงวันที่ 10 ต.ค. ๒๕๕๗)
   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review : AAR) ระดับบริหาร (E กท.ผง.๘๐๔/๒๕๕๗)( ลงวันที่ 10 ต.ค. ๒๕๕๗)
      
หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
      
หนังสืออนุมัติจัดโครงการ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิทยากรกระบวนการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (E กท.ผง.๗๙๒/๒๕๕๗) ( ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๗)
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       file .Excel

แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  
(E กท.ผง.๗๒๑/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗)
       งบบุคลากร

       งบดำเนินงาน
            - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (กองส่วนกลาง)
            - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (โครงการจัดเก็บรายได้)
            - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โครงการไม่จัดเก็บรายได้)
       งบลงทุน
            - ค่าครุภัณฑ์
            

       โครงการ

ขอเขิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของโครงการจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ภายใต้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลป
ระทาน
(ระยะที่ ๓) (E กท.ผง.๖๙๔/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๗)
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(E กท.ผง.๕๙๕/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๗)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(E กท.ผง.๕๕๙/๒๕๕๗)
( ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๕๗)

       กำหนดการ
       แผนที่โรงแรม

แจ้งผลอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๕๕๒/๒๕๕๗)( ลงวันที่ 4 ส.ค.๕๗)

เชิญประชุมคณะทำงานย่อยจัดทำกรอบครุภัณฑ์มาตราฐาน กรมชลประทาน ด้านจัดการน้ำ (E กท.ผง.๕๒๓/๒๕๕๗)( วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๗)
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมชลประทาน ด้านการจัดการน้ำ
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักชลประทาน      
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการชลประทาน

       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้าง

ขอให้คืนครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ(E กท.ผง.๔๙๐/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๗)
แจ้งผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อครุภัณฑ์ และSpecifications (E กท.ผง.๔๘๔/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๗)
แจ้งผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อครุภัณฑ์ และSpecifications (E กท.ผง.๔๘๓/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๗)
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมจัดทำกรอบครุภัณฑ์มาตราฐาน กรมชลประทาน ด้านจัดการน้ำ (E กท.ผง.๔๗๒/๒๕๕๗)( วันที่ ๙ ก.ค. ๕๗)
       รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
       รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗      
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมชลประทาน ด้านจัดการน้ำ
ร่างกรอบครุภัณฑ์มาตราฐาน กรมชลประทาน ด้านจัดการน้ำ ( วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗)
แจ้งผลอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๓๓๖/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗)
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๓) (E กท.ผง.๓๒๒/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๗)
แบบฟอร์ม จัดทำกรอบครุภัณฑ์ ด้านสนับสนุน ( วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗)
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๒) (E กท.ผง.๒๗๖/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๗)
ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๑) (E กท.ผง.๒๑๒/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒ เม.ย.๕๗)
ขอให้รายงานการตรวจสภาพทางน้ำชลประทาน ตามมาตร ๘ (E กท.ผง.๑๘๘/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๕๗)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๑๓๐/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๗)
ขอให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗(E กท.ผง.๑๒๖/๒๕๕๗)
(งวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๗)
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(E กท.ผง.๑๑๐/๒๕๕๗)
( ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๗)
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(E กท.ผง.๑๐๔/๒๕๕๗) ( ลงวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๗)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(E กท.ผง.๑๐๑/๒๕๕๗) ( ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๕๗)
แจ้งการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จากงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ( ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๗)
       กลุ่ม 1

       กลุ่ม 2      
       กลุ่ม 3
         
       กลุ่ม 4     
ขอแจ้งผลอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)(E กท.ผง.๑๐/๒๕๕๗) ( ลงวันที่ ๗ ม.ค ๕๗)
ขอข้อมูลรายการครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ที่ก่อหนี้ผูกพันทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (E กท.ผง.๗๘๕/๒๕๕๖) ( ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๖)
ขอให้จัดส่งคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
(E กท.ผง.๗๗๕/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๖)
       ประเภทครุภัณฑ์
          - งท.ชป.05
          - รายละเอียดการขออนุมัติประมาณการ
          - การกำหนดอายุการใช้งาน
       ประเภทงานโครงการ
          - งท.ชป.04, งท.ชป.325, แผนการดำเนินกิจกรรม, แผนการใช้จ่ายเงิน
ขอให้จัดส่งคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
(E กท.ผง.๗๗๕/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๖)
       ประเภทครุภัณฑ์
          - งท.ชป.05
          - รายละเอียดการขออนุมัติประมาณการ
          - การกำหนดอายุการใช้งาน
       ประเภทงานโครงการ
          - งท.ชป.04, งท.ชป.325, แผนการดำเนินกิจกรรม, แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดทำแผน/ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (แบบ งท.01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๔๓/๒๕๕๖) ( ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๖)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน (After Action Review : AAR) ระดับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (E กท.ผง.๗๔๑/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๖)

การจัดส่งผลรับราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าครุภัณฑ์เงินนทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(E กท.ผง.๗๓๗/๒๕๕๖) ( ลงวันที่ 21 พ.ย. 56)

ปฎิทินงบประมาณและแบบฟอร์มขอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
( ลงวันที่ 9 ต.ค. 56)
       ประเภทครุภัณฑ์
          - งท.ชป.05
          - รายละเอียดการขออนุมัติประมาณการ
       ประเภทงานโครงการ
          - งท.ชป.04, งท.ชป.325

การใช้รถเช่า (E กท.ผง.๖๕๓/๒๕๕๖)  ( ลงวันที่ 30 ต.ค. 56)

ขอให้ทบทวนแผน/ รายงานผล (งท.๐๑) การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(E กท.ผง.๖๐๙/๒๕๕๖)( ลงวันที่ 10 ต.ค. 56)
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (E กท.ผง.๖๐๙/๒๕๕๖)( ลงวันที่ 10 ต.ค. 56)
แบบฟอร์ม
    
แบบจัดทำแผน/ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2557 (แบบ งท.01 )
      แบบจัดทำแผน/ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ที่ได้รับจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2557 (แบบ งท.02 )
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้้าง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร /ครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557 (แบบ งท.04 )
      รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประเภทโครงการ ประจำปี พ.ศ.2557 (แบบ งท.05 )
    Download>> (วันที่ 8 ต.ค. 56)
แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
   (E กท.ผง.๕๙๖/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 2 ต.ค. 56)
       งบบุคลากร

       งบดำเนินงาน
            - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
            - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
       งบลงทุน
            - ค่าครุภัณฑ์
            

       โครงการ
การเตรียมความพร้อมการจัดสรรประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  (E กท.ผง.๕๗๙/๒๕๕๖)
(
ลงวันที่ 27 ก.ย. 56)

  เพื่อโปรดวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะของร่างคู่มือ
- งบประมาณ (ส่วนที่ ๑)
- พัสดุ (ส่วนที่ ๒)
- การเงินและบัญช ี(ส่วนที่๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ
  โดยจัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail: rfi.rid@hotmail.com ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (
วันที่ 23 ก.ย. 56)

 

  Next>>

แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้น้ำ  งานขอใช้ - ขอเช่าที่ราชพัสดุ  
           กองแผนงาน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน (After Action Review : AARX) ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมสัมมนา
เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท

       นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล  ผู้อำนวยการกองแผนงาน  บรรยายพิเศษ "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2557-2560
สู่ผู้ปฏิบัติ ในวันที่ 13
กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุมชูชาติกำภู

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาค ม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนยุทธศาสตร์
/ แผน งาน/โครงการ และกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
และนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์ ควรมีแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในทางปฏิบัติสามารถแสดงความเชื่อมโยง และสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ และเป้าประสงค์
       โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการทำแผนยุทธศาสตร์เป็นวิทยากร โดยมีเข้าร่าวมประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเงินทุน และีผู้อำนวยการสำนักชลประทาน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ในส่วนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา 156 คน
>>>รูปภาพเพิ่มเติม

         การประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 3/2556
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมกรมชลประทานชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรุงเทพฯ