วิสัยทัศน์ "บริหารเงินทุน สร้างสมดุลการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มความพึงพอในของผู้รับบริการ"

   
 

หน่วยงานในสังกัด

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (กท.ผง. ๙๒๐/๒๕๕๗)
( ลงวันที่ 4 พ.ย. ๕๗)

เอกสารโครงการสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
(After Action Review : AAR)

       ผลการดำเนินงานหลังการสรุปบทเรียน AAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
       รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
       ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2557   
      
การจัดการความรู้ กรมชลประทาน
 

ปฏิทินประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กท.ผง.๘๖๔/๒๕๕๗)
( ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๗)
       ประเภทครุภัณฑ์
          - งท.ชป.05
          - รายละเอียดการขออนุมัติประมาณการ
       ประเภทงานโครงการ
          - งท.ชป.04, งท.ชป.325

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review : AAR) ระดับบริหาร (E กท.ผง.๘๐๔/๒๕๕๗)( ลงวันที่ 10 ต.ค. ๒๕๕๗)
      
หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
      
หนังสืออนุมัติจัดโครงการ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิทยากรกระบวนการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (E กท.ผง.๗๙๒/๒๕๕๗) ( ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๗)
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       file .Excel

แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  
(E กท.ผง.๗๒๑/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗)
       งบบุคลากร

       งบดำเนินงาน
            - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (กองส่วนกลาง)
            - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (โครงการจัดเก็บรายได้)
            - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โครงการไม่จัดเก็บรายได้)
       งบลงทุน
            - ค่าครุภัณฑ์
            

       โครงการ

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(E กท.ผง.๕๙๕/๒๕๕๗)( ลงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๗)
แจ้งผลอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๕๕๒/๒๕๕๗)( ลงวันที่ 4 ส.ค.๕๗)

เชิญประชุมคณะทำงานย่อยจัดทำกรอบครุภัณฑ์มาตราฐาน กรมชลประทาน ด้านจัดการน้ำ (E กท.ผง.๕๒๓/๒๕๕๗)( วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๗)
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมชลประทาน ด้านการจัดการน้ำ
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักชลประทาน      
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการชลประทาน

       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
       ร่างกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้าง

  Next>>

แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้น้ำ  งานขอใช้ - ขอเช่าที่ราชพัสดุ  
           กองแผนงาน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน (After Action Review : AARX) ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมสัมมนา
เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท

       นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล  ผู้อำนวยการกองแผนงาน  บรรยายพิเศษ "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2557-2560
สู่ผู้ปฏิบัติ ในวันที่ 13
กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุมชูชาติกำภู

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาค ม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนยุทธศาสตร์
/ แผน งาน/โครงการ และกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
และนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์ ควรมีแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในทางปฏิบัติสามารถแสดงความเชื่อมโยง และสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ และเป้าประสงค์
       โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการทำแผนยุทธศาสตร์เป็นวิทยากร โดยมีเข้าร่าวมประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเงินทุน และีผู้อำนวยการสำนักชลประทาน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ในส่วนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา 156 คน
>>>รูปภาพเพิ่มเติม

         การประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 3/2556
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมกรมชลประทานชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรุงเทพฯ