วิสัยทัศน์ "บริหารเงินทุน สร้างสมดุลการบริหารจัดการน้ำ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ"

     
 การประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ครั้งที่ 2/2556 วัน อังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 กรมชลประทาน>>>รูปภาพเพิ่มเติม

 

 การประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารวิชาการ >>รูปภาพเพิ่มเติม

 

การประชุม การจัดเก็บรายได้ค่าชลประทานเทศบาลนครนครปฐม วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน อาคารอำนวยการ >>>รูปภาพเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน  >>>รูปภาพเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔ วัน พุธ ที่ ๒๐ กรกฏาคม   ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑  กองกฎหมายและที่ดิน
 


นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางสาววันทนา  อินทร์แจ้ง
หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (กท.ผง.)

 
 

 

 
ธนาคาร ธกส.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
 
 
 
Search WWW Search truehits.net

Google