Search WWW Search truehits.net

Google

 

 

            แจ้งการโอนเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๗๖๓/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 30 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๗๔๔/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 26 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๗๐๙/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 22 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๖๙๓/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 17 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๖๘๓/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 15 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๖๖๖/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 11 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๖๕๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 8 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๖๓๑/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 2 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๖๒๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 1 ก.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
(ลงวันที่ 27 ส.ค.
57)
       งบลงทุน (E กท.ผง.๖๑๔/๒๕๕๗)
       งบลงทุน (E กท.ผง.๖๑๕/๒๕๕๗)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๖๐๔/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 22 ส.ค.
57)
       งบบุคลากร
       งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๕๗๘/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 14 ส.ค.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๕๗๒/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 8 ส.ค.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๕๕๑/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 4 ส.ค.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๕๓๑/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 25 ก.ค.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๔๘๐/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 15 ก.ค.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๔๕๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 3 ก.ค.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๔๓๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 30 มิ.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๔๑๙/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 23 มิ.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (E กท.ผง.๔๑๓/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 17 มิ.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๓๗๖/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 5 มิ.ย.
57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๓๖๐/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 30
พ.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๒๙๖/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 7
พ.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๒๖๕/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 23
เม.ย. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๒๔๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 11
เม.ย. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๒๔๒/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 10
เม.ย. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๒๒๕/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 8
เม.ย. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๒๐๒/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 31
มี.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๑๗๙/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 20
มี.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๑๖๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 14
มี.ค. 57)

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๑๔๙/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 12
มี.ค. 57)

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๑๔๙/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 11 มี.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๑๒๒/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 21 ก.พ. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๑๐๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 18 ก.พ. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๙๔/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 3 ก.พ. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๘/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 29 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๖๙/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 23 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๖๐/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 22 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๔๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 20 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๔๔/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 15 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๓๗/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 14 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๓๓/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 14 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๓๒/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 10 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๒๒/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 9 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๙/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 7 ม.ค. 57)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๔/๒๕๕๗)
(ลงวันที่ 7 ม.ค.57)

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๘๔๑.๑/๒๕๕๖)
(ลงวันที่ 27 ธ.ค.56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๘๓๖/๒๕๕๖)
(ลงวันที่ 26 ธ.ค.56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๘๒๙/๒๕๕๖)
(ลงวันที่ 20 ธ.ค.56)
   
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๘๒๗/๒๕๕๖)
(ลงวันที่ 18 ธ.ค.56)

 
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๘๑๙/๒๕๕๖)
(ลงวันที่ 17 ธ.ค.56
)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๘๐๖/๒๕๕๖)
(ลงวันที่ 13 ธ.ค.56)

     
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๘๐๑/๒๕๕๖)
(ลงวันที่ 12 ธ.ค.56)

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๙๕/๒๕๕๖)
(ลงวันที่ 11 ธ.ค.56)

      ครุภัณฑ์

      โครงการ
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๙๓/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 9 ธ.ค. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๗๙/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 4 ธ.ค.. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๗๒/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 2 ธ.ค... 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๖๗/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 28 พ.ย.. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๕๙/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 26 พ.ย.. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๔๒/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 21 พ.ย.. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๓๖/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 21 พ.ย. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (E กท.ผง.๗๒๑/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 15 พ.ย.. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (E กท.ผง.๗๐๕/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 12 พ.ย.. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (E กท.ผง.๖๘๙/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 7 พ.ย.. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (E กท.ผง.๖๘๓/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 6 พ.ย. 56)
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (E กท.ผง.๖๘๔/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 6 พ.ย. 56)
  
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (E กท.ผง.๖๕๕/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 30 ต.ค. 56)

       ส่วนกลาง
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (E กท.ผง.๖๕๖/๒๕๕๖)
( ลงวันที่ 30 ต.ค. 56)

       สำนักชลประทานที่ 1-17    
 
แจ้งรายละเอียดเงินที่ขอลดและโอนเพิ่ม (แบบงท.03) งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ( ลงวันที่ 28 ต.ค. 56)
       ส่วนกลาง
       สำนักชลประทานที่ 1-17