:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::

Search WWW Search
 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>> แบบฟอร์มข้อมูล งานระบบส่งน้ำที่ปรากฎรายการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ Download
การส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
>>> แบบฟอร์ม แผนงาน/โครงการ ที่ส่งเสริมการใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download
>> สรุปพื้นที่ชป ปริมาณเก็บกัก รายปี 2530-2559 (5 ก.ค.59)
>> ชี้แจง อผศ. 13 รายการ
>> รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554-2558 ที่หมดความจำเป็น
>> แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม)
>> งบแผนงานที่จะของบปี 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 Download
>> ฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบ
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<

27 กรกฎาคม 2559

ผอ.ผง.และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ 
สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559

 

24 กรกฎาคม 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17  วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559

  
>> ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม <<
Website counter