:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::

Search WWW Search
 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>> ตรวจสอบความพร้อมโครงการที่สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในปี 2560
- แปลงใหญ่ต้นแบบ Download
- แปลงทั่วไป Download

>> รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงาน และงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ครั้งที่ 1/2559 Download
>> แบบฟอร์มยกยอด PO 2559 ไป 2560
>> ขอให้ สำนักฯ/กอง พิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเตรียมความพร้อม ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2560
- แบบฟอร์มเสนอแผนงานด้านเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ) Download
>> ขอให้จัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ สนับสนุนงานชลประทาน
กรณีสภาวะฉุกเฉิน

- แบบฟอร์มข้อมูลเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนงานชลประทาน ของ สชป.1-17 Download

>>เล่มเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

>> ตารางแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

>> รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
>> มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
>> มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

>> รายการขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2559 เพิ่มเติม งานซ่อมแซมโครงการชลประทาน
(จ้างเหมา และดำเนินการเอง) Download

>> รายการขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2559 เพิ่มเติม งานซ่อมแซมโครงการชลประทาน(ฉบับล่าสุด) Download
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<

Website counter