:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::
กราฟแสดงการขอรับการอนุมัติงบประมาณ กปร. ปี พ.ศ. 2556 (อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 56)
รายเดือน งบประมาณสะสม สำนักชลประทาาน 1 - 4 สำนักชลประทาน 5 - 8
สำนักชลประทาน 9 - 13 สำนักชลประทาน 14 - 17 สพก, สบก, สวพ แยกรายภาค

 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>> รายละเอียดรายการผูกพันเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>> รายงาน
>> ดาวน์โหลดส่วนภาคผนวก
>> ฐานเพิ่มพื้นที่ 57
>> รายการที่ขอขยายเวลาเบิกเงิน
>> แบบฟอร์มรายงานสถิติข้อมูลโครงการที่กรมชลประทานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

>> ตารางสรุปงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมที่กรมชลประทานได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>> กรอบและเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>> รายละเอียดแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>> ตารางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้งบประมาณ ด้านการเตรียมความพร้อมโครงการ
>> แบบรายงานความก้าวหน้าการเตียมความพร้อมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<