:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::

Search WWW Search
 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>>> ผลการตรวจสอบ และเหตุผล รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน แผนงานพื้นฐาน รอบที่ 1และ 2 (ขาดเอกสาร)
--------> ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน 
--------> ค่าออกแบบ งานชลประทาน
>> ข้อมูลการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ครั้งที่ 7/2559 (Power Point)
>> ตรวจสอบข้อมูลที่จะเผยแพร่ในรายงานสารสนเทศโครงการชลประทาน ปี 2559
>> ตรวจสอบข้อมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ตั้งแต่ต้นจนถึงปี 2559

>> แบบฟอร์ม ตป.1 และ ตป.2
>> ขอให้ตรวจสอบรายการแผนงานโครงการระบบชลประทานที่มีเป้าหมายสนับสนุนแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนโยบายเร่งด่วนโดยขอให้จัดส่งข้อมูลที่
email : rid_center@yahoo.com ภายในวันที่ 29 พ.ย.59 เวลา 12.00 น. Download
>> ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (สบค 2363/2559) Download
>> ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการ/โครงการระบบชลประทานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Download
>>แบบฟอร์ม ภารกิจสำคัญ สชป. 1-17
>>ขอให้ตรวจสอบการขอแก้ไขรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ตาราง EXCEL)
>>แนวทางการจัดสรรงบประมาณการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>>แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน Download
>>ขอให้ตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561>>> Download File
โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ปี 2560 เพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
>> กผง 15468/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
>> ฐานข้อมูล ศพก. ปี 2560 ของกรมชลประทาน
>> ตารางจัดทำแผน
ขอให้ทำแผนงาน และงบประมาณการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2561
>>> แบบฟอร์มปี 2561 (สศก.)

>>> เร่งรัดจัดส่งประมาณการรายการที่ได้รับงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
----------> สชป.2 -----------> สชป.3 ------------> สชป.4 ------------> สชป.5 ----------> สชป.6 ------------> สชป.9
----------> สชป.10 ----------> สชป.11 ---------> สชป.12 ----------> สชป.13 ----------> สชป.14 ---------> สชป.15
----------> สชป.16 ----------> สชป.17 ----------> กพก.  -------------> สคก. -----------> สสธ. ------------> สบอ.

งานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> พื้นที่แปลงใหญ่ต้นแบบ
>> พื้นที่แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (โครงการปลูกพืชตะกูลถั่วหลังนา, โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
>> โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)
ขอให้จัดส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>>>>> แบบฟอร์ม โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน ฯ ตามมติ ครม. 29 ม.ค. 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>> ผลการตรวจสอบ และเหตุผล รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน แผนงานพื้นฐาน รอบที่ 1
--------> ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ งานชลประทาน
--------> ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน
--------> ค่าออกแบบ งานชลประทาน
>>> เร่งรัดจัดส่งประมาณการรายการที่ได้รับงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2560
----------> สชป.1 ------------> สชป.2 -----------> สชป.3 ------------> สชป.4 ------------> สชป.5 ----------> สชป.6
----------> สชป.7 -----------> สชป.8 ------------> สชป.9 ------------> สชป.10 ----------> สชป.11 ---------> สชป.12
----------> สชป.13 ----------> สชป.14 ---------> สชป.15  ----------> สชป.16 ----------> สชป.17 ----------> กพก. 
-------------> สคก.-------------> สจด. -----------> สสธ.  ------------> ศทส. ------------> สบอ.

>>> การประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 500
1. ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ (อธช. บรรยาย)
2. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผอ.ผง.)
3. เกษตรทฤษฎีใหม่ (ผคป.เชียงใหม่ บรรยาย)
4. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (คุณสมบัติ สาลีพัฒนา บรรยาย)
5. Design by Agri - Map (ผส.ชป.8 บรรยาย)
6. โครงการพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (DESIGN BY AGRI  MAP) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ผส.ชป.8 บรรยาย)
7. วีดีโอ Design by Agri - Map

8. วีดีโอ พื้นที่ สปก. จังหวัดนครราชสีมา

>> POWERPOINT นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน(Action plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อนุมัติแผนงานค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ 1: การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
>>>>> แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ครั้งที่ 1
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<

Website counter