:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::

 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>> แบบฟอร์ม
>> แบบฟอร์ม MTEF
>> แบบฟอร์ม
>> เอกสารประกอบระยะที่ 1
>> เอกสารประกอบระยะที่ 2
>> ตารางกรอกข้อมูลฯ
>> รายงานสถานะการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน

>>เรื่องด่วน<< 
:: ตัวอย่าง ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

>> ขอความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 2)
>> ส่วนที่ 1 ปี 57
>> ส่วนที่ 2 ปี 57
>> ส่วนที่ 3 ปี 57
>> หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558)
>> หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ฉบับเดือนมีนาคม 2558)
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<