:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::

Search WWW Search
 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>>> การประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 500
1. ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ (อธช. บรรยาย)
2. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผอ.ผง.)
3. เกษตรทฤษฎีใหม่ (ผคป.เชียงใหม่ บรรยาย)
4. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (คุณสมบัติ สาลีพัฒนา บรรยาย)
5. Design by Agri - Map (ผส.ชป.8 บรรยาย)
6. โครงการพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (DESIGN BY AGRI  MAP) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ผส.ชป.8 บรรยาย)
7. วีดีโอ Design by Agri - Map

8. วีดีโอ พื้นที่ สปก. จังหวัดนครราชสีมา

>> POWERPOINT นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน(Action plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
อนุมัติแผนงานค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ 1: การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
>>>>> แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ครั้งที่ 1

>> ตารางรายงานข้อมูล 882 ศูนย์
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุหมุนเวียนเพื่อกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
>> Download แบบฟอร์ม <<

>> รายละเอียดประกอบการประชุมคณะทำแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน Download
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

>> ข้อมูลการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
-----> สชป.1 ------------> สชป.2 -----------> สชป.3 ------------> สชป.4 ------------> สชป.5
-----> สชป.6 ------------> สชป.7 -----------> สชป.8 ------------> สชป.9 ------------> สชป.10
-----> สชป.11 ----------> สชป.12 ----------> สชป.13 -----------> สชป.14 ----------> สชป.15 
-----> สชป.16 ----------> สชป.17 ----------> สพญ. -------------> กพก.-------------> สจด. ----------> สบก.
>> บันทึกขอแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<

>> ตารางตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 268 แปลง ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในปี 59 และ ปี60

>> Download เรื่อง ตรวจสอบแผนงาน แปลงใหญ่ทั่วไป (ใหม่) จำนวน 345 แปลง มีแปลงใหญ่สมัยใหม่ จำนวน 42 แปลง>>ตัวอย่างแผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการสนับสนุนแปลงใหญ่สหกรณ์นิคมมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร Download

>>Download แผ่นพับ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri Map
>> ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>> ตารางแบบฟอร์มประกอบการจัดรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>> ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download แบบฟอร์ม

>> ตรวจสอบความพร้อมโครงการที่สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในปี 2560
- แปลงใหญ่ต้นแบบ Download
- แปลงทั่วไป Download

>> รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงาน และงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ครั้งที่ 1/2559 Download
>> แบบฟอร์มยกยอด PO 2559 ไป 2560
>> ขอให้ สำนักฯ/กอง พิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเตรียมความพร้อม ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2560
- แบบฟอร์มเสนอแผนงานด้านเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ) Download
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<

Website counter