:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::

 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>> โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปี 57
>> โครงการชลประทานขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นปี 57
>> โครงการชลประทานขนาดเล็ก สูบน้ำแก้มลิง ปี 57
>> ตาราง สรุปรายงานข้อมูลผลการจ้างแรงงานงบประมาณตาม พ.ร.บ. และงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
>> เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
>> ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับราคากลาง และราคาตามสัญญาจ้าง (รายการที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท )

>> แบบฟอร์มการใช้จ่ายเงินกู้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<