:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::

 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>> ส่วนที่ 1 ปี 57
>> ส่วนที่ 2 ปี 57
>> ส่วนที่ 3 ปี 57
>> ตารางฝากเบิก
>> หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558)
>> หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ฉบับเดือนมีนาคม 2558)
>> หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผู้พันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
>> EV59 Add
>> รายการงานที่ยังไม่ลงนาม


>> EV 59
>> โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปี 57
>> โครงการชลประทานขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นปี 57
>> โครงการชลประทานขนาดเล็ก สูบน้ำแก้มลิง ปี 57
>> ตาราง สรุปรายงานข้อมูลผลการจ้างแรงงานงบประมาณตาม พ.ร.บ. และงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<