:: กรมชลประทาน :: สารสนเทศภายในกรมชลประทาน :: แผนผัง website :: บุคลากร ::

Search WWW Search
 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

>> ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
-----
> สชป.1 ------------> สชป.2 -----------> สชป.3 ------------> สชป.4 ------------> สชป.5
-----> สชป.6 ------------> สชป.7 -----------> สชป.8 ------------> สชป.9 ------------> สชป.10
-----> สชป.11 ----------> สชป.12 ----------> สชป.13 -----------> สชป.14 ----------> สชป.15
-----> สชป.16 ----------> สชป.17 ----------> สพญ. -------------> สบก. -------------> สจด. ----------> กพก.

>> ร่าง พรบ. รายจ่าย งบประมาณ ปี 2560

>> เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณของกรมชลประทาน บรรยายโดยผู้อำนวยการกองแผนงาน ณ หอประชุมชูชาติ กำภู ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

>> รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (1,406.41 ล้านบาท)

>> ตัวอย่าง Project Base การเสนอโครงการในลักษณะลุ่มน้ำย่อย Download

>> แบบฟอร์ม MTEF ปี 2560-2566
>> คำอธิบาย MTEF

>>ตารางข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>> รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการเงินกู้
>> แบบฟอร์มเงินกู้
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<

Website counter