กิจกรรม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กองแผนงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
: : : ประกาศเมื่อ มีนาคม 2554
: : : คณะทำงานพัฒนาระบบติดตามOnline ติดตามผลการปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ สชป.12 จ.ชัยนาท
     
   
  ผอ.ผง.(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) มอบหมายให้ กต.ผง.(นางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน) พร้อมด้วย คณะทำงานพัฒนาระบบติดตาม online ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และชี้แจงระบบติดตามผล online ในเขตพื้นที่ สชป. 12 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2554 พร้อมติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รับทราบปัญหาและอุปสรรค และร่วมพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขพร้อมได้ลงพื้นที่ดูงานโครงการต่างๆ ดังนี้
- สถานีส่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจักษา จ. อุทัยธานี
- คันกันน้ำริมแม่น้ำตากแดด จ. อุทัยธานี
- ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนืองานเขื่อนวังร่มเกล้าพร้อมอาคารประกอบ จ.อุทัยธานี
- ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
- สถานีสูบน้ำแจงงามพร้อมอาคารประกอบ จ.สุพรรณบุรี
- คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จ.สุพรรณบุรี
 
 

 

 
  :: ประมวลภาพ ::  
     

จัดทำโดย คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแผนงาน