โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นำเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี
ขอพรปีใหม่จากท่านอธิบดี
นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เข้าขอพรปีใหม่จากท่านอธิบดีและผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
นายพิเชษฐ์. ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบฯ แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียนประจำเดือน มีนาคม 2562

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานประจำปี พ.ศ. 2563 (กสช 88/2562 ลว. 15 มีนาคม 2562)

การเปิดใช้บริการสโมสรกรมชลประทาน (สบค07/328/2562 ลว. 15 มีนาคม 2562)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 (สบค4456/2562 ลว. 13 มีนาคม 2562)

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ DPIS และ ระบบ E-Leave (สบค05/639/2562 ลว. 13 มีนาคม 2562)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นเพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ (สบค07/298/2562 ลว. 13 มีนาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์และ Application สมุดโทรศัพท์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (สบค07/246/2562 ลว. 11 มีนาคม 2562)

คุณแม่สง่า เถาหมอ มารดาของนายทรรศนันท์ เถาหมอ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ถึงแก่กรรม (สลก 211/2562 ลว. 11 มีนาคม 2562)

รายงานสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่ควรตระหนักในการทำงานชลประทาน จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ครั้งที่ 3 (สชป.9 - สชป.10 - สชป.11) (สอส(ผชช.อบ.3)/53/2562 ลว. 11 มีนาคม 2562)

การทอดผ้าป่าสมทบกอวทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (กษ 0201.06/ว1939 ลว. 7 มีนาคม 2562)

แนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรในรุปแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร (สลก 184/2562 ลว. 6 มีนาคม 2562)

กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการในวันจันทร์ (สบค 3775/2562 ลว. 6 มีนาคม 2562)

การแจ้งความต้องการใช้แผนที่ดาวเทียม แผนที่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาตราส่วน 1:4000 และแผนภูมิประเทศเชิงเลข มาตราส่วน 1:10000 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สสธ 234/2562 ลว. 6 มีนาคม 2562)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (สชป13/220/2562 ลว. 5 มีนาคม 2562)

ขอเชิญเข้่ร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" (สบค 3797/2562 ลว. 1 มีนาคม 2562)

เผยแพร่หนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน ปี 2561 (กผง 02/41/2562 ลว. 1 มีนาคม 2562)

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300