Big Cleaning Week

Big Cleaning Week

กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เป็นกิจกรรมพื้นฐานของ...

กิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs)

กิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs) "ชุมชนนักออกแบบ" ครั้งที่2 วันที่7พ.ค.2557

ปัญหาในการจัดทำแบบให้มีมาตรฐานและถูกต้อง...

  • โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ด้านการออกแบบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

    โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ด้านการออกแบบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

  • Big Cleaning Week

    Big Cleaning Week

  • กิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs)

    กิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs) "ชุมชนนักออกแบบ" ครั้งที่2 วันที่7พ.ค.2557

Up

แบบมาตรฐาน

 
       * หมายเหตุ :
                 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแบบมาตรฐานขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ คัดลอก ดัดแปลง หรืออ้างอิง หรือเพื่อประโยชน์ใดๆก่อนได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
               - สำหรับหน่วยงานราชการภายในสังกัดกรมชลประทาน ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังสำนักออกแบบฯ เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาว์นโหลดข้อมูลต่อไป
               - สำหรับหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังกรมชลประทาน เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาว์นโหลดข้อมูลต่อไป

           

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-5999-1885

 

 

 
 
Powered by Phoca Download
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0 2241 0020-9 ต่อ 2388
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300