เอกสารเผยแพร่ที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองทีม KM สอส.

เล่มรายงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สอส(อค.2 อส.)04/137/2559 ลว. 12 ก.ย. 59

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300