การดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
วันที่10 ก.พ. 59 ผชช.อบ.5, ที่ปรึกษากรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ได้เดินทางเข้าดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
ผส.อส. ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี(K-water) ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่17-20กพ.59

Strategic plan


Strategic plan of the office of Engineering and Architecture design

 

Vision

          “Royal Irrigation Department is a leading organization in water resources development and integrated water management with present irrigated area in the present irrigated area in the world top ten.”

 

Mission

          Implementation of designing and consulting to provide, develop, manage, prevent, protect, and solvethe water resources problem as the mission of Royal Irrigation department

 

Strategy

1. Design and Water resources development and increase of irrigated area

2. Integrated water management

3. Water hazards prevention

 

Goal

A: Mission Effectiveness

1- The designs for construction are accurate and complete as planned.

2- On-Farm and land consolidation design are covered the area as planned.

 

B: Services Quality

3-Consumers are satisfied with the design and consulting and Technical guidance.

 

C: Performance Efficiency

4- Development of the design standards and manuals are modernized and up-to-dated.

5- Results of studies, researches, and development are used in the department operation.

6- The administration is effective.

 

D: Organizational development

7- Its personnel are competent and motivated for work.

8- Organizational knowledge is managed.

9- Appropriate database system and in formational technology are implemented.

 

 

 

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์ 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300