การดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
วันที่10 ก.พ. 59 ผชช.อบ.5, ที่ปรึกษากรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ได้เดินทางเข้าดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
ผส.อส. ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี(K-water) ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่17-20กพ.59

แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 2

CD แผ่นที่ 1 

มาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา
แบบมาตรฐาน

 

U-SHAPE ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6, ส่วนที่ 7, ส่วนที่ 8
แบบประกอบ
แบบมาตรฐาน 165 ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6, ส่วนที่ 7, ส่วนที่ 8, ส่วนที่ 9, ส่วนที่ 10, ส่วนที่ 11, ส่วนที่ 12, ส่วนที่ 13, ส่วนที่ 14, ส่วนที่ 15, ส่วนที่ 16
แบบมาตรฐาน มฐ06 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6, ส่วนที่ 7, ส่วนที่ 8, ส่วนที่ 9, ส่วนที่ 10, ส่วนที่ 11, ส่วนที่ 12, ส่วนที่ 13, ส่วนที่ 14, ส่วนที่ 15, ส่วนที่ 16, ส่วนที่ 17, ส่วนที่ 18
คู่มือการใช้แบบมาตรฐานส่วนที่ 1คู่มือการใช้แบบมาตรฐานส่วนที่ 2คู่มือการใช้แบบมาตรฐานส่วนที่ 3คู่มือการใช้แบบมาตรฐานส่วนที่ 4คู่มือการใช้แบบมาตรฐานส่วนที่ 5คู่มือการใช้แบบมาตรฐานส่วนที่ 6คู่มือการใช้แบบมาตรฐานส่วนที่ 7
คู่มือการออกแบบคันคูน้ำส่วนที่ 1คู่มือการออกแบบคันคูน้ำส่วนที่ 2, คู่มือการออกแบบคันคูน้ำส่วนที่ 3คู่มือการออกแบบคันคูน้ำส่วนที่ 4

 

CD แผ่นที่ 2

แบบมาตรฐานโครงการชลประทานขนาดเล็ก แผ่นที่ 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40 
แบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา 39 แผ่น ส่วนที่ 1ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6, ส่วนที่ 7, ส่วนที่ 8, ส่วนที่ 9, ส่วนที่ 10, ส่วนที่ 11, ส่วนที่ 12, ส่วนที่ 13, ส่วนที่ 14, ส่วนที่ 15, ส่วนที่ 16, ส่วนที่ 17
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์ 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300