การดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
วันที่10 ก.พ. 59 ผชช.อบ.5, ที่ปรึกษากรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ได้เดินทางเข้าดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
ผส.อส. ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี(K-water) ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่17-20กพ.59

แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 3

มาตรฐานท่อปากคลองและบานระบาย 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบมาตรฐาน

มฐ.09-01, มฐ.09-02, มฐ.09-03, มฐ04-22

คู่มือมาตรฐานท่อปากคลอง

มาตรฐานท่อลอดถนน

มฐ.04-01

คู่มือมาตรฐานท่อลอดถนน

มาตรฐานท่อลอดถนนทดน้ำ 

มฐ.04-02

คู่มือมาตรฐานท่อลอดถนนทดน้ำ

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์ 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300