การดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
วันที่10 ก.พ. 59 ผชช.อบ.5, ที่ปรึกษากรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ได้เดินทางเข้าดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
ผส.อส. ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี(K-water) ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่17-20กพ.59

ข้อมูลแบบมาตรฐาน

      
 
* หมายเหตุ :
                 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแบบมาตรฐานขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ คัดลอก ดัดแปลง หรืออ้างอิง หรือเพื่อประโยชน์ใดๆก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
               - สำหรับหน่วยงานราชการภายในสังกัดกรมชลประทาน ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังสำนักออกแบบฯ เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่อไป
               - สำหรับหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังกรมชลประทาน เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่อไป

           

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-5999-1885

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์ 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300