การดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
วันที่10 ก.พ. 59 ผชช.อบ.5, ที่ปรึกษากรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ได้เดินทางเข้าดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
ผส.อส. ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี(K-water) ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่17-20กพ.59

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ

: : หน้าที่รับผิดชอบ : :

 

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำระบบชลประทาน ระบบระบายน้ำและงานโยธาอื่นๆ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานงานออกแบบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการจ้างงานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจออกแบบ คำนวนปริมาณและราคาจ้างงานก่อสร้าง และกำหนดรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์

  • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

: : พื้นที่ความรับผิดชอบ : :

 

ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานคือพื้นที่ในเขต สชป.1-17

 

::การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ::

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แบ่งงานออกเป็น ๑ ฝ่าย ๖ ส่วน คือ

 

>>>>ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

>>>ส่วนวิศวกรรม

 

>>>ส่วนออกแบบสถาปัตยกรรม

>>>ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ

>>>ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

>>>ส่วนออกแบบระบบชลประทาน

>>>ส่วนออกแบบเขื่อน

 

::การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง::

 

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์ 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300