โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นำเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
นายพิเชษฐ์. ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบฯ แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ

: : หน้าที่รับผิดชอบ : :

 

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำระบบชลประทาน ระบบระบายน้ำและงานโยธาอื่นๆ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานงานออกแบบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการจ้างงานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจออกแบบ คำนวนปริมาณและราคาจ้างงานก่อสร้าง และกำหนดรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์

  • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

: : พื้นที่ความรับผิดชอบ : :

 

ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานคือพื้นที่ในเขต สชป.1-17

 

::การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ::

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แบ่งงานออกเป็น ๑ ฝ่าย ๖ ส่วน คือ

 

>>>>ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

>>>ส่วนวิศวกรรม

 

>>>ส่วนออกแบบสถาปัตยกรรม

>>>ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ

>>>ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

>>>ส่วนออกแบบระบบชลประทาน

>>>ส่วนออกแบบเขื่อน

 

::การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง::

 

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300