โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นำเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
นายพิเชษฐ์. ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบฯ แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ของสำนักฯ

 

: :  ยุทธศาสตร์ของสำนักฯ  : :

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2559

·       วิสัยทัศน์  (ให้ทุกสำนัก/กอง ใช้วิสัยทัศน์ของกรม)

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

·       พันธกิจ

ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ และให้คำปรึกษา เพื่อการจัดหา พัฒนา บริหารจัดการ การป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำและแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ ตามภารกิจของกรมชลประทาน

 

·       ประเด็นยุทธศาสตร์

1.         การออกแบบและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

2.         การออกแบบและให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอและเป็นธรรม

3.         การออกแบบและให้คำปรึกษาเพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

·       เป้าประสงค์

          ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

สอส-1   มีแบบสำหรับการก่อสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตามแผนที่กำหนด

สอส-2   การออกแบบระบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดิน ได้ครอบคลุมพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด

          ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ

สอส-3   ผู้รับบริการพอใจต่อการออกแบบ และการให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านวิชาการ

          ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

สอส-4   การพัฒนาแบบมาตรฐานให้ทันสมัย และเผยแพร่ให้ใช้ทั่วไป

สอส-5   มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

สอส-6   ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

          ง. ด้านการพัฒนาองค์กร

สอส-7   บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน

สอส-8   องค์กรมีการจัดการความรู้

สอส-9   มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300