“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
นายพิเชษฐ์. ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบฯ แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-6925 โทรสาร 0-2243-6925

ผ่านระบบเรือข่าย VPN (Voice Over IP) :3151 ,3152


ติดต่อผู้บริหารสำนักฯ

 


 

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (ผส.อส.) 0-2241-2685 08-4700-5319 0-2241-2685
นายจิรศักดิ์ หลำสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ (ผชช.อบ.1) (รก.), อร.4 อส. 0-2241-0249 08-4877-9333 0-2241-0249
นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ (ผชช.อบ.2) 0-2241-7563-4 08-1752-1267 0-2241-7550
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ (ผชช.อบ.3) 0-2241-7563-4 08-1810-2739 0-2241-7550
นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ (ผชช.อบ.4) (รก.), (ผอค.อส.) 0-2243-7872 08-1453-7482 0-2243-7872
นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ (ผชช.อบ.5) 0-2241-7563-4 08-9121-1146 0-2241-7550
นายธวัช ธวัชศิริโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ (ผชช.อบ.6) (รก.), อร.1 อส. 0-2669-3559 09-3136-0992 0-2669-3559
นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ (ผชช.อบ.8) 0-2241-7563-4 08-9441-1900 0-2241-7550
นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านผังและออกแบบ (ผชช.วอ.) 0-2241-7563-4 08-9889-9559 0-2241-7550
นายดำรงวิทย์ เสวตามร ฝบท.อส. 0-2243-6924 08-6770-7569 0-2243-6925
นางสมส่วน บุษบก หัวหน้างานธุรการ (ธก.อส.) 0-2243-6925 08-1855-9693 0-2243-6925
นางสายใจ คล้ายขยาย หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ (บส.อส.) 0-2243-6925 08-1646-3734 0-2243-6925
นางรวีวรรณ หนูแดง หัวหน้างานการเงินและบัญชี (งบ.อส.) 0-2243-6925 08-9033-2596 0-2243-6925
นางสาวอาภรณ์ อภัยจิตต์ หัวหน้างานพัสดุ (พด.อส.) 0-2669-3582 08-1878-4123 0-2669-3582
นายจรัส เล้าโสภาภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม (ผวศ.อส.) 0-2669-5051 08-6894-8309 0-2243-7880
นายอนุรักษ์ ดอกรักกลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 1 (วศ.1 อส.) 0-2241-5055 08-9171-9387 0-2241-5055
นายเศรษฐสุด กฤดากร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 2 (วศ.2 อส.) 0-2669-3576 08-1911-2285 0-2669-3576
นายเฉลิมศักดิ์ พุทรสเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 3 (วศ.3 อส.) 0-2669-3583 08-7636-5991 0-2669-3583
นางสาวอัจฉรา ชุมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบเขื่อน (ผอข.อส.) 0-2243-6184 09-23981149 0-2243-6184
นายยิ่งยง แพร่ภิญโญ หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 1 (อข.1 อส.) 0-2669-3569 08-1446-6100 0-2669-3569
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300