โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นำเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
นายพิเชษฐ์. ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบฯ แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-6925 โทรสาร 0-2243-6925

ผ่านระบบเรือข่าย VPN (Voice Over IP) :3151 ,3152


ติดต่อผู้บริหารสำนักฯ

 


 

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
นายประวิตร ปิวาวัฒนพาณิช หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 2 (อข.2 อส.) 0-2669-3557 08-5251-3537 0-2669-3557
นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 (อข.3 อส.) 0-2241-5056 08-2641-2999 0-2241-5056
นายวิกรม เปรมะสุต หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 4 (อข.4 อส.) 0-2243-1647 08-9167-8205 0-2243-1647
นางสาวอุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ (ผมอ.อส.) 0-2243-7873 08-9743-8014 0-2241-2689
นางลำจวน ชมประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการออกแบบที่ 1 (มอ.1 อส.) 08-6393-4983
นายสุรพันธุ์ ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการออกแบบที่ 2 (มอ.2 อส.) 08-4645-5737
นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้อำนวยการส่วนออกแบบชลประทาน (ผอร.อส.) 0-2243-6916 08-1692-1284 0-2243-6916
นางสาวพรทิพย์ ศรีสมญา หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2 (อร.2 อส.) 0-2669-3570 08-1409-4502 0-2669-3570
นายปรัชญา พงษ์สิงห์จันทร์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 (อร.3 อส.) 0-2669-3587 08-1382-0846 0-26693587
นายประวิณ จ่าภา หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 5 (อร.5 อส.) 0-2669-3568 08-9771-7196 0-2669-3568
นายเทอดทูล คล้ายขยาย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 6 (อร.6 อส.) 0-2669-5059 09-4479-3167 0-2669-5059
นายอิทธิ เม่นแมน หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 7 (อร.7 อส.) 0-2669-3581 08-6644-3520 0-2669-3581
นายวิเชษฐ์ บุตตะจีน หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 8 (อร.8 อส.) 0-2669-3584 08-9816-3515 0-2669-3584
นายสุทธิชัย พุทธิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดินที่ 3 (อจ.3 อส.) 0-2669-3572 08-1754-6411
นายพูนศักดิ์ เล่าสกุล หัวหน้าฝ่ายออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดินที่ 4 (อจ.4) 0-2669-5373 08-6381-4734 0-2669-5373
นายธีระชัย เนียมหลวง หัวหน้าฝ่ายออกแบบโครงสร้างพิเศษที่ 1 (อค.1 อส.) 0-2669-3560 08-1802-0283 0-2241-4748
นายกีรติ ปกินนกะ หัวหน้าฝ่ายออกแบบโครงสร้างพิเศษที่ 2 (อค.2 อส.) 08-1802-4220 0-2669-3566
นายโอภาส โภคากร ผู้อำนวยการส่วนออกแบบสถาปัตยกรรม (ผอส.อส.) 0-2241-3063 08-9210-6505 0-2241-1347
นายสิทธิศักดิ์ ประสานทอง หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 1 (อส.1 อส.) 0-2241-3359 08-9119-8210
นายทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 3 (อส.3 อส.) 0-2241-3359 08-6978-8585
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300