รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ผู้กำกับดูแลโครงการ/กิจกรรม :           รายงานครั้งที่ 1   วันที่ 5 เมษายน 2556 ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายสุรสิทธิ์  อินทรประชา   ผส.อบ.         รายงานครั้งที่ 2   วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นายดำรงวิทย์  เสวตามร  ฝบ.อบ.
โทรศัพท์      2287         รายงานครั้งที่ 3                  วันที่ 5 กันยายน 2556 โทรศัพท์        2508
ปัจจัย
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลลัพธ์
ผลการดำเนินการ
หลักฐาน
1) ทิศทาง 1. โครงการสื่อสารถ่ายทอดแผน จำนวนสำนัก/กอง/กลุ่มที่มี 37 สานัก/กอง/ 1. บันทึกแจ้งเวียนให้กลุ่มต่างๆ 1.บันทึกส่งทาง E-mail
องค์การ กลยุทธ์กรมสู่ระดับบุคคลในทุก การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผน กลุ่ม แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดและส่งทาง ของหัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ
    สานัก/กอง/กลุ่ม (ผ่านกิจกรรม ยุทธศาสตร์กรมสู่ระดับบุคคล    E -mail ทราบทั่วกัน 2.web Site สำนัก  
    KMสานัก/กอง)     2. นำขึ้นเว็บไซด์ของสำนักฯ 3.รายงานการประชุม
          3. การประชุมสำนัก คณะทำงานจัดทำแผน
              สำนักฯเมื่อวันที่ 25 ต.ค56
                 
2) ผู้นำ 3. โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร กิจกรรม/ช่อง ทางการสื่อสารที่ 9 กิจกรรม/ สำนักออกแบบวิศวกรรมฯมี 1.บันทึก  
    ภายในองค์กร บุคลากรสามารถสื่อสารกับผู้บริหารใน ช่องทาง ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริหารใน 2.การเข้าพบด้วยตัวเอง
      หน่วยงาน   หน่วยงาน 9 ช่องทาง 3.จดหมาย  
              4.E-mail  
              5.web Site   
              6.โทรศัพท์  
              7.โทรสาร  
              8.กล่องรับข้อร้องเรียน
              9.การประชุม
3) วัฒนธรรมและ 1) กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละของหน่วยงานภายใน ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้วประมาณ 30 % ประกาศกรมชลประทาน
บรรยากาศการ หรือต่อเติมอาคารสถานที่ทำงาน สำนัก/กอง/กลุ่ม ที่ดำเนินการ   ได้รับงบประมาณปรับปรุงสถานที่ ลว.9 ส.ค.56
ทำงาน ตามโครงการปรับปรุง ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่   ชั้น 6 ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
    สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน   ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ    
                 
                 
    2) กิจกรรมการจัดระเบียบ ร้อยละของสำนัก/กอง/กลุ่ม ร้อยละ 100 สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ มีการ แผนการจัดทำกิจกรรม
    สถานที่ทำงาน/กิจกรรม 5 ส ตาม ที่มีกิจกรรม 5 ส  ในหน่วยงาน   จัดทำกิจกรรม 5 สทุกกลุ่มงานใน 5 ส
    โครงการปรับปรุงสภาพ     ช่วงเดือน ก.ค. 56    
    แวดล้อมในการทำงาน            
                 
    โครงการจัดหาเครื่องมือและ ร้อยละของสำนัก/กอง/กลุ่มที่ดำเนินการ ร้อยละ 100  จัดทำกรอบครุภัณฑ์แจ้งคณะ บันทึกคำของบประมาณ 
    อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อ สำรวจและแจ้งความต้องการเครื่องมือ   กรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขอ (วท.ชป.05) ประจำปีงบ
    การปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ   รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ประมาณปี 2557
      และทันสมัยให้กองพัสดุหรือคณะกรรมกา          
      เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน          
      พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม          
4) ความ 1. โครงการประเมินสมรรถนะ ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการที่ผ่าน ร้อยละ 80 การประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 บันทึกรายงานผลการประ
รับผิดชอบใน ของข้าราชการ การประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กร   (1 ต.ค. - 31 มี.ค.56) ข้าราชการ เมินตัวชี้วัดที่สอบ.7.1
หน้าที่     คาดหวัง   ผ่านการประเมินสมรรถนะในระบบ ลว.24 มิ.ย.56
          ที่องค์กรคาดหวัง ร้อยละ 98    
                 
                 
    2. โครงการเสริมสร้างความรู้ ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ ร้อยละ 80 บุคลากรมีความรู้ในระบบการ การประเมินผลในระบบ
    ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เข้าใจในระบบการประเมินผล   ประเมินผล ร้อยละ 100 EPP ครบทุกตำแหน่ง  
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน          
                 
                 
5) การจูงใจ โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ทำ จำนวนกิจกรรมที่สานัก/กอง/ 5 กิจกรรม มี 1 กิจกรรม   ภาพการรับรางวัล  
    ความดีและมีผลงานดี กลุ่มดำเนินการจัดเพื่อยกย่องชมเชย          
       ให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติ          
      งานดีเด่นหรือมีผลการปฏิบัติงานที่มีควา          
      ริเริ่มสร้างสรรค์          
                 
                 
                 
6) ความสัมพันธ์ 2. กิจกรรมการจัดให้มีระบบพี่ ร้อยละของสำนัก/กอง/กลุ่ม ร้อยละ 100 สำนักออกแบบวิศวกรรมฯจัดให้มี แผนการสอนงาน  
ระหว่าง เลี้ยง การสอนงาน และการให้ ที่ดำเนินการจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง   โครงการสอนงานภายในทุกกลุ่ม รายงานผลการดำเนินงาน
ผู้บังคับบัญชา/ คำปรึกษาตามโครงการ การสอนงานและการให้คำปรึกษา   งาน   ภาพการสอนงาน  
หัวหน้างานและ เสริมสร้างระบบการทำงานให้            
การกำกับติดตาม เกิดประสิทธิภาพ            
                 
                 
    โครงการติดตามผลการ ร้อยละของการรายงานผลการ ครบถ้วน สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ  ประกาศใน Web site สอบ
    ปฏิบัติงานตามคำรับรองการ ดำเนินการตามคำรับรองการ ภายใน รายงานครบถ้วนตามกำหนดเวลา    
    ปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง กำหนดเวลา        
      และระดับกรม          
               
               
7) การทำงานเป็น โครงการเสริมสร้างการทำงาน ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 มีการตั้งคณะทำงานในการปฏิบัติ 1.คำสั่งตั้งคณะทำงาน
ทีม   เป็นทีม โครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม   งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ
               
               
    2. โครงการชลประทานสัมพันธ์ ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ 100 1.สำนักออกแบบฯให้ความร่วมมือ 1. ภาพการจัดนิทรรศการณ์
    สร้างสรรค์องค์กร กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์   เข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯตลอดมา 2.ภาพงานลอยกระทง
      ขององค์กร   อาทิเช่น วันเกิดกรม 101 ปี การ 3.ภาพประกวดนางนพมาศ
          จัดนิทรรศการ, การลอยกระทง 4.ภาพกิจกรรมงานขึ้นปีใหม่
          การประกวดนางนพมาศ,    
          งานสงกรานต์ เป็นต้น    
          2.สำนักออกแบบวิศวกรรมฯจัดให้มี    
          กิจกรรมสังสรรค์งานขึ้นปีใหม่ทุกปี