Menu
HomeKnowledge ManagementKM Meaning

KM Meaning

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 ViewAll เขียนโดย สิริพงศ์ 20 มกราคม 2558 1469
2 คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้ เขียนโดย สิริพงศ์ 15 มกราคม 2558 1140
3 การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เขียนโดย สิริพงศ์ 15 มกราคม 2558 1312
4 หัวใจของการจัดการความรู้ เขียนโดย สิริพงศ์ 15 มกราคม 2558 1394
5 ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร เขียนโดย สิริพงศ์ 15 มกราคม 2558 1184
6 กระบวนการจัดการความรู้ เขียนโดย สิริพงศ์ 15 มกราคม 2558 1008
7 การจัดการความรู้ คืออะไร เขียนโดย สิริพงศ์ 15 มกราคม 2558 926
Go to top