Menu
HomeCommunity of Practiceคู่มือปฏิบัติงาน/เอกสารฝึกอบรม

คู่มือปฏิบัติงานและเอกสารฝึกอบรม

เอกสาร คู่มือ ที่ใช้อ้างอิง เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน เช่น มาตรฐานการเขียนแบบ แนวทางการออกแบบ

รวมLinkคลังความรู้ของฝ่ายบริหารทั่วไป
1

2
3

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 กฎหมายการเงินการคลัง (1.30 ชม.) เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 871
2 กฎหมายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 832
3 กฎหมายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 729
4 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 547
5 กระบวนการจัดทำเอกสารประกอบการจ้าง เขียนโดย สิริพงศ์ 19 กุมภาพันธ์ 2558 532
6 กระบวนการสร้างคุณค่ากระบวนการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทาน เขียนโดย สิริพงศ์ 19 กุมภาพันธ์ 2558 577
7 กระบวนการออกแบบระบบชลประทานและอาคารประกอบ เขียนโดย สิริพงศ์ 19 กุมภาพันธ์ 2558 988
8 กระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนาและอาคารปะกอบ เขียนโดย สิริพงศ์ 19 กุมภาพันธ์ 2558 862
9 กระบวนการออกแบบหัวงานและอาคารประกอบ เขียนโดย สิริพงศ์ 19 กุมภาพันธ์ 2558 659
10 กระบวนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรม เขียนโดย สิริพงศ์ 19 กุมภาพันธ์ 2558 836

Page 1 of 5

Go to top