Menu
HomeCommunity of Practiceคู่มือปฏิบัติงาน/เอกสารฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก

คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 ระเบียบคตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 เขียนโดย ปัญญา ตันติยวรงค์ 27 มกราคม 2558 3188
2 ระเบียบคตง.ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยฯ เขียนโดย ปัญญา ตันติยวรงค์ 27 มกราคม 2558 504
3 ระเบียบคตง.ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยฯ (ฉบับที่ 2) เขียนโดย พิศิษฐ์ ลีลาวซิโรภาส 27 มกราคม 2558 541
4 ระเบียบคตง. เขียนโดย คตง. 27 มกราคม 2558 726
5 การตรวจสอบของ สตง. เขียนโดย การตรวจเงินแผ่นดิน 27 มกราคม 2558 529
6 รายงานในระบบ GFMIS เขียนโดย สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 มกราคม 2558 677
7 มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ เขียนโดย กรมบัญชีกลาง 27 มกราคม 2558 582
8 การตรวจสอบกายในและการควบคุมภายใน - เสริมสร้างการเงินการคลัง เขียนโดย สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 27 มกราคม 2558 589
9 การคำนวณต้นทุนผลผลิต เขียนโดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ 27 มกราคม 2558 721
10 การบริหารสินทรัพย์ ปี 58 เขียนโดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐกรมบัญชีกลาง 27 มกราคม 2558 549

Page 1 of 4

หมวดหมู่รอง

Go to top