Menu
HomeCommunity of Practiceคู่มือปฏิบัติงาน/เอกสารฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก

คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
11 ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างฯ เขียนโดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐกรมบัญชีกลาง 27 มกราคม 2558 607
12 ระบบการบริหารการเงินการคลังGFMIS เขียนโดย ธัชดา จิตมหาวงศ์ 23 มกราคม 2558 377
13 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 546
14 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 1240
15 สวัสดิการรักษาพยาบาล เขียนโดย ปฏิญญา กนกนาค 23 มกราคม 2558 299
16 บรรยายการศึกษาบุตร (กต.) เขียนโดย เสมอ สมประกอบ 23 มกราคม 2558 655
17 หนังสือตอบท้องถิ่นโอน(ค่าเช่าบ้าน) เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 466
18 กฎหมายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 728
19 กฎหมายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 828
20 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม&บริหารงาน เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 311

Page 2 of 4

หมวดหมู่รอง

Go to top