Menu
HomeCommunity of Practiceคู่มือปฏิบัติงาน/เอกสารฝึกอบรมรายงานการไปปฏิบัติราชการที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระโนด – กระแสสินธุ์ สชป. 16 จ.สงขลา

รายงานการไปปฏิบัติราชการที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระโนด – กระแสสินธุ์ สชป. 16 จ.สงขลา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

1.  ได้ประชุมและสำรวจพื้นที่กับผู้อำนวยการโครงการฯและทางโครงการฯ ได้เสนอให้ทางกลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม 3 พิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าโครงการฯ ป้ายชื่อโครงการและภูมิทัศน์หน้าทางเข้าโครงการฯ

1

 รูปทางเข้าโครงการ

2

 รูปภูมิทัศน์ทางเข้าโครงการ

 

2.  ในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ นั้น ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโครงการฯ ทางกลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม 3 ได้เสนอให้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบโรงสูบน้ำ โดยจะนำเสนอร่วมไปกับแบบร่างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้าโครงการฯ

3

 

รูปบริเวณหลังโรงสูบน้ำ

5

รูปถนนปัจจุบันภายในโครงการ

4.  จากลักษณะงานและปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการ ทางกลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม 3 ได้วางแผนการทำงานไว้ ระหว่างช่วงเดือน เมษายน – กันยายน 2558 โดยในขั้นตอนนี้จะประสานและทำแบบร่างให้โครงการฯพิจารณา จากนั้นเมื่อมีความเหมาะสมจะเริ่มดำเนินการจัดทำแบบจริงต่อไป โดยได้มอบหมายให้ นายปกรณ์  ภูมิอาจ (สถาปนิกปฏิบัติการ) และนายอนิรุจต์  ไชยชมพู (นายช่างศิลป์ชำนาญงาน) เป็นผู้ดำเนินการวางผังและออกแบบตามแผนงานที่แนบมาด้วย

5.  งบประมาณในการจัดทำแบบ ทางกลุ่มงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 จะดำเนินการจัดทำเอกสารคำของบประมาณในปีงบประมาณ 2559 เพื่อนำเสนอสำนักออกแบบฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

6. ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการครั้งนี้ ทางกลุ่มงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 ได้ไปติดตามงานและนำเสนอแนวทางการออกแบบเพิ่มเติมกับสำนักงานก่อสร้าง 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีงานที่นำไปเสนอเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลที่ใช้ในการวางผังและออกแบบ ดังนี้

    6.1 งานวางผังและออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ระยะที่ 2 จ. สงขลา

                            6.1.1  นำเสนอแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์และอาคารประกอบ

                            6.1.2  ติดตามความเหมาะสมของแบบร่างผังบริเวณที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

6

 

7

8

9

10

6.2  งานวางผังและออกแบบผังบริเวณโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  โดยทางสำนักงานก่อสร้าง 11 จะดำเนินการหาแนวถนนเข้าโครงการฯ ขนาดพื้นที่หัวงานและจำนวนอาคารที่ทำการ บ้านพัก เพื่อนำข้อมูลส่งให้ดำเนินการออกแบบต่อไป

6.3  งานวางผังและออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์ โครงการระบบระบายน้ำ ตรัง – ปะเหลียน จ.ตรัง ทางสำนักงานก่อสร้าง 11 จะดำเนินการหาขนาดพื้นที่ที่จะทำการออกแบบภูมิทัศน์ ขนาดพื้นที่หัวงานและจำนวนอาคารที่ทำการ บ้านพัก เพื่อนำข้อมูลส่งให้ดำเนินการออกแบบต่อไป

 

 

 

Go to top