Menu
HomeCommunity of Practiceระเบียบ/คำสั่ง/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ/คำสั่ง/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานราชการ

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของสำนักและกอง เขียนโดย สิริพงศ์ 23 มกราคม 2558 770
2 ขออนุญาตใช้อักษรย่อตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เขียนโดย สิริพงศ์ 19 มกราคม 2558 394
3 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย สิริพงศ์ 19 มกราคม 2558 494
4 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรของสำนัก เขียนโดย สิริพงศ์ 19 มกราคม 2558 486
5 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เขียนโดย สิริพงศ์ 09 เมษายน 2557 533
6 การมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าทีมงานจัดกิจกรรมการจัดความรู้ เขียนโดย Administrator 29 มกราคม 2557 617
7 สิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 08 สิงหาคม 2556 701
8 นโยบายสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 08 สิงหาคม 2556 741
9 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 21 กรกฎาคม 2556 594
10 ข้อบัญญัติ กทม. (ใช้ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารในกทม.) เขียนโดย จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 02 กรกฎาคม 2556 575

Page 1 of 2

Go to top