Menu

ประจำปี2557

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 การตรวจสอบสภาพระบายและเครื่องกว้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เขียนโดย กลุ่มงานวิศวกรรม 2 25 สิงหาคม 2557 636
2 แผ่นเหล็กและเหล็กรูปพรรณในการออกแบบบานระบาย เขียนโดย กลุ่มงานวิศวกรรม 2 25 สิงหาคม 2557 617
3 การออกแบบสะพานน้ำข้ามห้วยกุดจี้ โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2551 เขียนโดย นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนินท์ 12 มิถุนายน 2557 1134
4 การออกแบบประตูระบายน้ำบ้านโนนระเวียง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2548 เขียนโดย นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนินท์ 12 มิถุนายน 2557 958
5 การออกแบบสถานีสูบน้ำบ้านท่าสองคอน โครงการป้องกันอุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2547 เขียนโดย นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนินท์ 12 มิถุนายน 2557 814
6 เรือง เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน เขียนโดย นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ 09 มิถุนายน 2557 470
7 ผลการศึกษาพื้นที่และแนวความคิดในการออกแบบ อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แห่งใหม่) ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน เขียนโดย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย 05 มิถุนายน 2557 526
8 การพิจารณาวางแผนงานและการติดตามงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน สถาปัตยกรรม เขียนโดย นายโอภาส โภคากร 05 มิถุนายน 2557 433
9 การออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงานในงานชลประทาน เขียนโดย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย 05 มิถุนายน 2557 437
10 การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล และ การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบสถาปัตยกรรม เขียนโดย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย 05 มิถุนายน 2557 558

Page 1 of 2

Go to top