Menu
HomeCommunity of Practiceบทความ/ผลงานทางวิชาการประจำปี2557เดือนเมษายน (April)ผลการศึกษาพื้นที่และแนวความคิดในการออกแบบ อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แห่งใหม่) ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน

ผลการศึกษาพื้นที่และแนวความคิดในการออกแบบ อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แห่งใหม่) ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ผลการศึกษาพื้นที่และแนวความคิดในการออกแบบ

อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แห่งใหม่) ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน

โดย 

นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย

Go to top