Menu
HomeCommunity of Practiceบทความ/ผลงานทางวิชาการประจำปี2557เดือนเมษายน (April)เรือง เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน

เรือง เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เรือง  เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน

โดย

นายทัตเทพ  เยาวพัฒน์

Go to top