Menu
HomeCommunity of Practiceกิจกรรมโครงการถ่ายทอดความรู้/สอนงาน/ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้/สอนงานภาพถ่ายการบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมเหล็กเส้นก่อสร้างไทย บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ภาพถ่ายการบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมเหล็กเส้นก่อสร้างไทย บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ภาพถ่ายการบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมเหล็กเส้นก่อสร้างไทย

บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 นวตกรรมเหลกกอสรางไทยe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top