Menu
HomeCommunity of Practiceการจัดการความรู้การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรมชลประทานได้กำหนดให้ทุกสำนัก/กองใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (KMA : Knowledge Management Assessment) ในการตรวจประเมินตนเองเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการความรู้ในระดับสำนัก/กอง โดยผลคะแนนจากการประเมิน KMA ระดับสำนัก/กอง จะเชื่อมโยงกับคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง

              จากการดำเนินการที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทานเห็นประโยชน์ของการประเมินการจัดการความรู้ตามแนวทางดังกล่าว จึงเข้าร่วมกับส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการตรวจประเมินตามเกณฑ์ KMA ขึ้น เพื่อสื่อสารแนวทางการนำผลการประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA ที่สำนัก/กอง ได้ดำเนินการตรวจประเมินไว้แล้วนั้น ไปสู่การวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงานต่อไปอย่างเป็นระบบ

 

     KMA2013 4

 

KMA2012 ของสำนักออกแบบวิศวกรรมฯ

ภาพรวมของคะแนน KMA ในแต่ละหมวด

cat1

cat2

cat3

cat4

cat5

cat6

avr1-6 centeravr1-6 branch

อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 20 มกราคม 2558 15:17

Go to top