ข้อมูลหลัก - ข้อมูลกลุ่มงาน

ส่วนออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

แบ่งงานที่รับผิดชอบออกเป็น งาน 5 ประเภท ดังนี้

 

 

1. งานออกแบบสถาปัตยกรรม  รับผิดชอบงานโดย ตำแหน่งสถาปนิก  ผลงานสถาปัตยกรรม

ขั้นตอนการทำงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ความต้องการของโครงการ,วงเงินงบประมาณ

2. สำรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างและสภาพแวดล้อมต่างๆ อาคารข้างเคียงและระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาลบริเวณที่ก่อสร้าง

3. ศึกษาข้อมูลวิชาการเพิ่มเติมเพื่อออกแบบตามประเภทของอาคาร

4. วิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดนำมาออกแบบสถาปัตยกรรม

5. กำหนดโครงร่างแบบทางด้านวิศวกรรม ประสานกับวิศวกรทุกระบบที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำแบบก่อสร้างและ รายละเอียดรายการประกอบแบบ

7. ตรวจสอบครั้งสุดท้าย,เสนอแบบ,ผ่านแบบ และส่งพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ

 

2. งานออกแบบวางผังบริเวณและจัดภูมิทัศน์  รับผิดชอบงานโดย ตำแหน่งสถาปนิก และช่างศิลป์

ขั้นตอนการทำงานด้านออกแบบวางผังบริเวณและจัดภูมิทัศน์

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ความต้องการของโครงการ,วงเงินงบประมาณ

2. สำรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างและสภาพแวดล้อมต่างๆ การใช้พื้นที่เดิม

3. วิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดนำมาออกแบบวางผังบริเวณและจัดภูมิทัศน์4. กำหนดโครงร่างแบบทางด้านวิศวกรรม ประสานกับวิศวกรทุกระบบที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำแบบก่อสร้างและ รายละเอียดรายการประกอบแบบ

6. ตรวจสอบครั้งสุดท้าย,เสนอแบบ,ผ่านแบบ และส่งพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ

 

3. งานออกแบบมัณฑณศิลป์  รับผิดชอบงานโดย ตำแหน่งมัณฑนากร

ขั้นตอนการทำงานด้านออกแบบมัณฑนศิลป์

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ความต้องการของโครงการ,วงเงินงบประมาณ

2. ศึกษาแบบสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ (สำหรับอาคารที่สร้างใหม่) สำรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างและสภาพแวดล้อมต่างๆ สำรวจพื้นที่ภายในอาคารและลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารศึกษางานระบบทุกระบบในพื้นที่(สำหรับงานปรับปรุงอาคาร)

3. ศึกษาหลักวิชาการออกแบบภายใน เพิ่มเติมตามประเภทของการใช้งานภายใน

4. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการออกแบบภายใน

5. ประสานกับวิศวกรรมทุกระบบที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำแบบก่อสร้าง และกำหนดรายละเอียดประกอบแบบ

7. ตรวจสอบครั้งสุดท้าย, เสนอแบบ,ผ่านแบบ และส่งพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ

 

4. งานออกแบบงานช่างศิลป์  รับผิดชอบงานโดย ตำแหน่งช่างศิลป์ 

                     งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ สำนักชลประทานที่ ๑ จ.เชียงใหม่

 

ขั้นตอนการทำงานด้านออกแบบงานช่างศิลป์ (งานช่างศิลป์ ได้แก่ งานศิลป์ทุกประเภท เช่น การจัดตกแต่งสถานที่ ออกแบบป้าย เวที ซุ้มประตู บอร์ดนิทรรศการ แผ่นทับ ฯลฯ)

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ความต้องการของโครงการ,วงเงินงบประมาณ

2. สำรวจพื้นที่และสภาพแวดล้อม บริเวณที่จะก่อสร้าง , ติดตั้ง หรือจัดงาน

3. วิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดนำมาออกแบบงานช่างศิลป์

4. ประสานกับวิศวกรทุกระบบที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำแบบงานช่างศิลป์ และกำหนดรายละเอียดประกอบแบบ

6. ตรวจสอบครั้งสุดท้าย,เสนอแบบ,ผ่านแบบ และส่งพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ

7. ควบคุม ดูแลการก่อสร้างหรือการจัดทำงาน ให้ตรงกับแบบ

 

5. งานช่างโยธา รับผิดชอบงานโดย ตำแหน่งนายช่างโยธา

ขั้นตอนการทำงานงานช่างโยธา

1. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนออกแบบ

2. สำรวจ จัดทำแบบ ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้างในงานออกแบบและประมาณราคาเวนคืนในงานรื้อย้าย

3. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซมหรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

4. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานช่าง