ผลงานของกลุ่มฯ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 January 2014 00:00

 ผลงานกลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น

1. งานออกแบบอาคาร เช่น อาคารที่ทำการ บ้านพักข้าราชการ อาคารประชุม อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น

2. งานออกแบบผังบริเวณ ภูมิทัศน์ และอาคารประกอบ เช่น งานออกแบบผังบริเวณเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และประตูระบายน้ำ เป็นต้น

3. งานออกแบบตกแต่งภายใน เช่น งานตกแต่งภายในห้องทำงาน ห้องสมุด ห้องประชุม เป็นต้น

4. งานช่างศิลป์ เช่น งานออกแบบป้าย ตราสัญลักษณ์ งานออกแบบและจัดนิทรรศการ เป็นต้น

 

 

งานออกแบบอาคารสำนักงานศูนย์ศิลปาชีพ อ.เกาะเกิด จ.อยุธยา

- ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ.2555

- พื้นที่ใช้สอย.......... ตร.ม.

- งบประมาณก่อสร้าง.........บาท

 

 

 

 

  

 

งานออกแบบอาคารที่ทำการกองคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ.2555

- พื้นที่ใช้สอย.......... ตร.ม.

- งบประมาณก่อสร้าง.........บาท

 

 

 

 

  

งานออกแบบผังบริเวณ ภูมิทัศน์ ออกแบบอาคารและศาลาพักผ่อน ในพื้นที่สวนสาธารณะ

โครงการประตูระบายน้ำ น้ำก่ำตอนล่าง จ.นครพนม

- ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552

- พื้นที่ใช้สอย.......... ตร.ม.

- งบประมาณก่อสร้าง.........บาท

 

 

 

 

 

 

 

  

งานออกแบบตกแต่งภายใน ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ........

- พื้นที่ใช้สอย.......... ตร.ม.

- งบประมาณก่อสร้าง.........บาท

 

งานออกแบบตกแต่งภายใน  ห่้องสมุดกรมชลประทาน

-ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ........

- พื้นที่ใช้สอย.......... ตร.ม.

- งบประมาณก่อสร้าง.........บาท

 

 

 

Last Updated on Monday, 06 January 2014 11:51