ผลงานของกลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม
 • งานอาคารทางสถาปัตยกรรม   ( 3 Articles )

  ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ โรงจอดรถยนต์ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ ศาลาพักผ่อน เป็นต้น

 • งานมัณฑนศิลป์   ( 2 Articles )

  ได้แก่ งานออกแบบตกแต่งภายในห้องทำงาน ห้องสมุด ห้องประชุม เป็นต้น

 • งานผังบริเวณและจัดภูมิทัศน์   ( 1 Article )

  ได้แก่ งานออกแบบผังบริเวณหัวงาน ที่ทำการ และบ้านพัก งานออกแบบภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการ เป็นต้น

 • งานนิทรรศการ   ( 2 Articles )

  ได้แก่ งานออกแบบงานนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมชลประทาน เป็นต้น