หน้าที่และความรับผิดชอบ

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการและดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1-17 และสำนักโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนงานเร่งด่วนของรัฐบาล แผนงานโครงการตามพระราชดำริ และงานอื่นๆ ตามที่สำนักออกแบบฯ หรือกรมชลประทานมอบหมายให้ดำเนินการ โดยวางแผนการดำเนินงานขั้นออกแบบรายละเอียด คำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ และจัดทำแบบแปลนขั้นออกแบบรายละเอียด รวมทั้งรายงานประกอบที่จำเป็น เช่น รายงานการคำนวณประกอบแบบแปลน รายงานแนวคิดการออกแบบ และรายงานสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเขื่อนและอาคารประกอบ ได้แก่

          เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ เขื่อนระบายน้ำ เขื่อนป้องกันน้ำท่วม ท่อส่งน้ำเข้าคลอง (Canal Outlet) ท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet) ทางระบายน้ำล้นใช้งาน (Service Spillway) ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway) เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ถนนท้ายเขื่อน ถนนเข้าหัวงาน ถนนทดแทนถนนเดิม ถนนขอบอ่าง ถนนภายในโครงการ สะพานรถยนต์ ท่อลอดถนน การปรับปรุงฐานรากเขื่อนในชั้นดินฐานราก และพิจารณาการผันน้ำระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น คำนวณออกแบบ และจัดทำแบบแปลนรายละเอียดปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พร้อมจัดทำรายงานประกอบที่จำเป็นของเขื่อนและอาคารประกอบต่างๆที่ใช้งานไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งและเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อนำไปใช้ก่อสร้าง ปรับปรุงให้อาคารสามารถใช้การได้ดีเช่นเดิม คำนวณออกแบบและจัดทำแบบแปลนรายละเอียดปรับปรุงโครงการพร้อมจัดทำรายงานประกอบที่จำเป็นของเขื่อนและอาคารประกอบต่างๆที่ใช้งานไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งให้สอดคล้องกับศักยภาพน้ำต้นทุนสูงสุดของอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการชลประทานให้มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
          นอกจากนั้นยังกำกับดูแลทางวิชาการของงานจ้างสำรวจและออกแบบงานจ้างศึกษาความเหมาะสม และงานจ้างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาด้านวิชาการกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความประหยัด ปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรงกับตัวเขื่อนและอาคารประกอบต่างๆ เป็นอย่างดี ตลอดจนจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบพร้อมทั้งแนวทางการออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบให้ทันสมัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็นกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน ได้แก่

1.กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 1
2.กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 2
3.กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 3
4.กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 4