ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 โดยมีที่ปรึกษางานด้านแบบอาคารชลประทาน นายสมเกียรติ  ตั้งจตุพร ร่วมกับ

ผชช.อบ.6 (คุณไกรฤกษ์  อินท์ชยะนันท์) ผชช.อบ.8 (คุณพิเชษฐ์  ศุภฤกษ์) กงข.อบ.3 (คุณทัตเทพ  เยาวพัฒน์)

และเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบวิศวกรรมฯ (กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 3 กลุ่มออกแบบเขื่อน) 

           

                                                                   ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง

            

           บริเวณ Slope ดินถมด้านท้ายเขื่อน                                                                           บริเวณ Slope ดินถมด้านท้ายเขื่อน (D/S)                                                          

            

บริเวณแนวศูนย์กลางเขื่อนเก็บกักน้ำ ที่ตำแหน่งอาคารควบคุม กม.0+220.00                 บริเวณแนวศูนย์กลางเขื่อนเก็บกักน้ำ

            

            บริเวณแนวท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทานและการประปา                     บริเวณลาดขุดบ่อก่อสร้างของอาคารท่อส่งน้ำเพื่อการประปาและ

            (บริเวณที่มีปัญหา)                                                                                   การชลประทานที่ตัดผ่านอาคารระบายน้ำล้น

            

แนวบ่อก่อสร้างของอาคารท่อส่งน้ำเพื่อการประปาและการชลประทาน      แนวลาดบ่อก่อสร้างที่ตรวจพบว่าไม่เจอระดับชั้นหิน ตามที่ระบุในแบบ

            

แนวบ่อก่อสร้างของอาคารท่อส่งน้ำเพื่อการประปาและการชลประทาน                  แนวท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทานและการประปาที่ตัดผ่าน

                                                                                                                                         อาคารทางระบายน้ำล้น

 นายไกรฤกษ์ อินทร์ชยะนันท์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มออกแบบเขื่อน ประชุมแนวนโยบายการปฏิบัติงาน

และแผนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มออกแบบเขื่อน วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ อาคารตึก

วิชาการชั้น 14 

2012-10-09 11.13.19

 

ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร

ร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ณ ห้องประชุมผู้เชี่ยวชาญ ชั้น7

CoPs ปี 2554: งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความมั่นคงของเขื่อนดิน กรณีมีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ

เกินกว่าระดับน้ำสูงสุด (ร.น.ส.) กรณีศศึกษา : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

phoca thumb l IMG 1199

 

นายจิระพงค์ กฤิตประนาม หัวหน้ากลุ่มออกแบบเขื่อน ได้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

2012-09-28 16.25.01