บุคลากรภายในกลุ่มวิศวกรรม

1. นายจรัส  เล้าโสภาภิรมย์      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ผวศ.อส.)
2. นายเฉลิมศักดิ์  พุทรสเจริญ    นายช่างโยธาอาวุโส (วศ.3 อส.)
3. นายรังสรรค์ ศรีสุขวงศ์          วิศวกรโยธาชำนาญการ

4. นายอนุรักษ์  ดอกรักกลาง      วิศวกรโยธาชำนาญการ
5. นายขันธ์เพชร  อาวรณ์          วิศวกรโยธาชำนาญการ

6. นายสุรชัย  ทิพย์น้อยสง่า       วิศวกรโยธาชำนาญการ
7. นายธนนท์ ผูกพันธ์               วิศวกรโยธาชำนาญการ

8. นายศิรวิทย์ นะวะยศ             วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

9. นายอนุชา ตรานุชรัตน์         วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

10. นายนันทพงษ์ โภคาพานิชย์   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

11. นายทวีไชย สำลีแก้ว          วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

12. นายปณิธาน  แดงบุญ          วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

13. นายนพพล  อ่อนจำปี           วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

14. นายนเรศ  เกิดสวัสดิ์            วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

15. นางมนัสนันท์  วรรณา          นายช่างโยธาชำนาญงาน

16. นายโชคชัย  ธรรมระโต        นายช่างโยธาชำนาญงาน
17. นายสังคม  พรหมอิสาณ       นายช่างโยธาชำนาญงาน

18. นายอรรถสิทธิ์  เสพล             พนักงานราชการ