ข้อมูลกลุ่มงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

  เป็นส่วนหนึ่งในสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

 

ฝ่ายวิศวกรรมที่ 1

  

  วางแผน จัดทำ ตรวจสอบงานกำหนดเอกสารประกวดราคาจ้าง งานกำหนดเอกสารสอบราคา คำนวณปริมาณงานกำหนดราคากลาง พร้อมกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา ตลอดจนเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 

ฝ่ายวิศวกรรมที่ 2


   
มีหน้าที่ออกแบบบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ประกอบด้วย บานระบายตรง (Fixed Wheel Gate ) บานฝาท่อ (Sluice Wheel Gate) บานระบายโค้ง (Radial Gate) ประตูน้ำรับแรงดันสูง (High Pressure Gate) พร้อมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 ฝ่ายวิศวกรรมที่ 3 

  

  กำกับดูแลตรวจสอบ-วางแผนการจัดทำงบประมาณที่สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ ดำเนินการเอง พร้อมตรวจสอบและวางแผนการจัดทำงบประมาณงานจ้างสำรวจออกแบบ  กำกับดูแลการคัดลอกแบบอาคารชลประทานตามความต้องการของกลุ่มงานต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างกลุ่มงาน

organize

 
ภาระกิจ

 

ส่วนวิศวกรรมแบ่งเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

    

ฝ่ายวิศวกรรมที่ 1

     1. วางแผน จัดทำ ตรวจสอบงาน กำหนดเอกสารประกวดราคาจ้าง และงานกำหนดเอกสารสอบราคา

     2. วางแผน จัดทำ ตรวจสอบงาน คำนวณปริมาณงานและงานกำหนดราคากลาง

     3. วางแผน จัดทำ ตรวจสอบงาน กำหนดมาตรฐานรายละเอียดเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมของงานก่อสร้าง

     4. วางแผน จัดทำ ตรวจสอบงาน กำหนดรายการรายละเอียด (SPECIFICATIONS) ของครุภัณฑ์

     5. ถ่ายทอดความรู้ ในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำราคากลาง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

     6. ร่วมเป็นกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา

     7. ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

     8. ร่วมเป็นกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมการเปิดซองสอบราคา

     9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายวิศวกรรมที่ 2

     1. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนงานของหน่วยงานก่อสร้าง และโครงการชลประทาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

     2. ประสานการทำงานร่วมกับโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงของแบบแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

     3. กำกับดูแลการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของกรมฯ ทั้งในส่วนของงานจ้างเหมา ออกแบบก่อสร้างติดตั้งบานเครื่องกว้าน ของโครงการสำนักชลประทานที่ 1 - 17 และสำนักโครงการขนาดใหญ่ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

     4. เป็นผู้มอบหมายงาน พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ออกแบบ ตรวจสอบแบบรายละเอียด และรายการคำนวณที่ดำเนินการตรวจแบบเสร็จแล้วอย่างละเอียดรอบคอบแล้วนำเสนอต่อไป

     5. ออกแบบ จัดทำรายการคำนวณและกำหนดรูปร่างของแบบเป็นแบบเค้าโครง สำหรับงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยใช้ความรู้ในวิชาการด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อกำหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพร้อมทั้งตรวจสอบแบบต้นร่างที่ผ่านการเขียนและออกแบบมาแล้วให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (ออกแบบ)

     6. จัดทำแบบร่าง

     7. ตรวจสอบรายการคำนวณ การเขียนแบบต้นร่างให้ถูกต้องสัมพันธ์กับรายการคำนวณพร้อมนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี

     8. ดำเนินการศึกษาค้นคว้าปรับปรุงหรือประยุกต์ด้านวิชาการ คุณสมบัติวัสดุให้ตรงกับสภาพภูมิประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องาน

     9. คำนวณออกแบบแก้ไขต้นร่าง

     10. ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและการบำรุงรักษาบานระบาย

     11. รับผิดชอบโครงการในเขต สำนักชลประทานที่ 1 - 17 และสำนักโครงการขนาดใหญ่และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายวิศวกรรมที่ 3

     1. งานกำกับดูแล ตรวจสอบและวางแผนการจัดทำประมาณการงบประมาณที่สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ ดำเนินการเอง

     2. งานกำกับดูแล ตรวจสอบและวางแผนการจัดทำประมาณการงบประมาณงานจ้างสำรวจ -ออกแบบ

     3. งานกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดทำร่างรายการรายละเอียดประกอบการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ-ออกแบบ (TOR)

     4. งานกำกับดูแลการคัดลอกแบบอาคารชลประทานตามความต้องการของกลุ่มงานต่าง ๆ

     5. งานกำกับดูแลและวางแผนงานดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ-ออกแบบ

     6. งานกำกับดูแลและตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานความก้าวหน้า

     7. งานกำกับดูแลและตรวจสอบการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มงานเพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานต่อไป

     8. กำกับ ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

     9. งานกำกับดูแลและตรวจสอบวางแผน ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล