anigif3

 

 


 

: : หน้าที่รับผิดชอบ : :

 

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักออกแบบวิศวกรรม

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 6 ส่วน คือ

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการบริหารสำนักงาน

 2. ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบงานการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และการบริหารต้นทุนผลผลิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

 3. ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารสัญญาการจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทะเบียน การเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนัก การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง การแต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก บำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

 5. ศึกษา วางแผน กำกับ ดูแล การจัดสวัสดิการและเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 6. สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ของทีมงานการจัดการความรู้ของสำนัก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี และสอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินการจัดการความรู้ของกรม

 7. ศึกษา วิเคราะห์ ความเสี่ยงในการบริหารงานและวางแผนควบคุมความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนด้านการบริหารงาน รวมทั้งรวบรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนการควบคุมภายในภารกิจอื่น ๆ ภายในหน่วยงานในภาพรวม เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 8. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 9. วางแผน กำกับ ดูแล การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

 10. กับ ดูแล การจัดแระชุม งานรับรองและงานพิธีการโดยมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบเรียบเรียงรายงานต่าง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมเพื่อให้การบริหาร การประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน

 11. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านบริหารทั่วไปแก่บุคลากรในสำนัก เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 


ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ของฝ่ายบริหารทั่วไป

 

          images งานพัสดุ

          images งานการเงินและบัญชี

          images งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

          images งานธุรการ

  


 ฝ่ายบริหาร สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ ขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่จาก ผส.อส. วันที่ 5 ธ.ค. 2559

 

 

 


 

 


 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ฝบ.อบ.

 

IMG 0526