กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน :)

 

กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

         วางแผนและพิจารณาการออกแบบโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำ งานระบบชลประทานทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

         และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

s12-275            

             งานคำนวณออกแบบรายละเอียด เขียนแบบและจัดทำแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่ เขื่อนทดน้ำหรือประตูระบายน้ำ ฝาดทดน้ำ

           สถานีสูบน้ำ บ่อเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ งานถนน และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมอาคารประกอบ(ทำนบดิน อาคารระบายน้ำ

           และอาคารท่อส่งน้ำ)

                111

 

     112

          งานคำนวณออกแบบรายละเอียด เขียนแบบและจัดทำแบบ งานระบบชลประทานได้แก่ ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ

          ประตูกลางคลอง ไซฟอน น้ำตก ท่อลอดถนน ท่อลอดคลอง ระบบส่งน้ำด้วยท่อ และอาคารรับน้ำป่า

          งานคำนวณออกแบบรายละเอียด เขียนแบบและจัดทำแบบ งานปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำและงานปรับปรุงระบบชลประทาน

          งานคำนวณออกแบบรายละเอียด เขียนแบบและจัดทำแบบ งานป้องกันตลิ่ง ได้แก่ กำแพงกันตลิ่ง เขื่อนกันตลิ่งและเกเบรียน

          งานคำนวณออกแบบรายละเอียด ขียนแบบและจัดทำแบบงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

          งานคำนวณออกแบบรายละเอียด ปริมาณงานและจัดทำรายการปริมาณงานก่อสร้าง

          ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นแก่สำนักชลประทารและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

          งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

:: กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน

 

ภาพกิจกรรม

 

dscf6202 dscf6209 dscf6212 dscf6219 

 dscf6219 dscf6223 dscf6225