ติดต่อหน่วยงาน PDF  | Print |

 

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลุ่มออกแบบระบบชลประทาน

 

 

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-243-6916 ต่อ 2214

 

 

เบอร์ภายใน 

 

กช.อบ.             โทร. 2214

 

กงช.อบ.1          โทร. 2946

 

กงช.อบ.2          โทร. 2542

 

กงช.อบ.3          โทร. 2402

 

กงช.อบ.4          โทร. 2415

 

กงช.อบ.5          โทร. 2549

 

กงช.อบ.6          โทร. 2570

 

กงช.อบ.7          โทร. 2573

 

กงช.อบ.8          โทร. 2575