วิธีการบันทึกข้อมูลระบบ BIS


1. วิธีบันทึกงานในระบบ BIS

2. วิธีเรียกดูรายงานในระบบ BIS

3. วิธีบันทึกงานตรวจสอบใบสำคัญในระบบ BIS

4. วิธีบันทึกงานเงินกันในระบบ BIS

5. วิธีการตรวจสอบในระบบ GFMIS และ BIS

แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS

คำสั่งกรมชลประทานที่ 263/2558 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS