ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประจำปี พ.ศ.2557
30 ธ.ค. 2557 คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
30 ธ.ค. 2557 แนวทางบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
30 ธ.ค. 2557 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย
26 ธ.ค. 2557 คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
26 ธ.ค. 2557 แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
25 ธ.ค. 2557 เร่งรัดการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายวัน)
25 ธ.ค. 2557 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย
23 ธ.ค. 2557 คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
23 ธ.ค. 2557 แนวทางบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย
23 ธ.ค. 2557 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย
23 ธ.ค. 2557 เร่งรัดการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายวัน)
23 ธ.ค. 2557 แจ้งเปลี่ยนทดแทนเครื่อง GFMIS Terminal ของเดิม
16 ธ.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการด้านภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
16 ธ.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
16 ธ.ค.2557 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
12 ธ.ค.2557 หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการ และผู้รับบำนาญ
11 ธ.ค.2557 แนวทางการประทับตราข้อความ "จ่ายเงินแล้ว" ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
7 ธ.ค.2557 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
7 ธ.ค.2557 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494
7 ธ.ค.2557 ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
4 ธ.ค.2557 แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
-แบบฟอร์มรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558<
4 ธ.ค.2557 ขอเปลี่ยนแปลงข้อความในเรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ GFMIS
26 พ.ย.2557 ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
24 พ.ย.2557

การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

24 พ.ย.2557 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ GFMIS
17 พ.ย.2557 แนวทางการบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
14 พ.ย.2557 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
12 พ.ย.2557 การรับสมัครนักกีฬาแอโรบิค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ชลประทานเกมส์ 2557"
11 พ.ย.2557 แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
11 พ.ย.2557 ประกันสังคมตามมาตรา 40 (รูปแบบสมัครใจ)
10 พ.ย.2557 ขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานเปิดไว้เพื่อรองรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
5 พ.ย.2557 การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมีมีหนี้ผูกพัน
4 พ.ย.2557 ความคืบหน้ากฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (Undo)
3 พ.ย.2557 แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน
29 ต.ค.2557 การจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
27 ต.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรของกรมชลประทาน
20 ต.ค.2557 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน Download แบบฟอร์ม
17 ต.ค.2557 การรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 Download แบบฟอร์ม
13 ต.ค.2557 การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online
13 ต.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
9 ต.ค.2557 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)
8 ต.ค.2557 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
30 ก.ย.2557

ตอบข้อหารือวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่าย การจัดทำใบสำคัญค่าตอบแทน เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ

30 ก.ย.2557

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เฉพาะส่วนกลาง)

30 ก.ย.2557

ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและ
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตาม
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

30 ก.ย.2557 วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของ หน่วยงานผ่าน Web Online
29 ก.ย.2557 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน
29 ก.ย.2557 กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
26 ก.ย.2557 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manua)
12 ก.ย. 2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

12 ก.ย. 2557 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
12 ก.ย. 2557 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
12 ก.ย. 2557

อกสารประกอบการบรรยายการจัดทำข้อมูล
ประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
และสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ของผู้ประกันตน
- พรบ.ประกันสังคม 2 กองทุน
- e-service
- มาตรา 40

11 ก.ย. 2557 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ย. 57 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
10 ก.ย. 2557 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
10 ก.ย. 2557 การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่าย ส่วนภูมิภาค
9 ก.ย. 2557 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
Download แบบฟอร์มการกันเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน PO ก.ย. 57 (แบบ ก.4)
Download แบบฟอร์มการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กย.57 (แบบ ขย.1)
8 ก.ย. 2557 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกบัญชีเงินรับฝาก ประเภทการวางเงินค่าทดแทนว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์นำฝากที่ธนาคารออมสินในระบบ GFMIS
4 ก.ย. 2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
Download หนังสืออนุมัติโครงการ แผนที่โรงแรม
4 ก.ย. 2557 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download แบบฟอร์มการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
3 ก.ย. 2557 ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
26 ส.ค. 2557 การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
26 ส.ค. 2557 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชีมาตรฐานกรมชลประทาน
25 ส.ค. 2557 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
22 ส.ค. 2557 รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
22 ส.ค. 2557 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
21 ส.ค. 2557 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกตรวจรับ (บร.01) ในระบบ GFMIS
20 ส.ค. 2557 การตรวจสอบเงินประกันสัญญาคงค้าง (เอกสารแนบ)
19 ส.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์ถาวรของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
19 ส.ค.2557 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557
18 ส.ค.2557 ขอให้ส่งเอกการเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
18 ส.ค.2557 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
15 ส.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเกี่ยวกับเรื่องเช็ค
8 ส.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค่างจ่าย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
8 ส.ค.2557 แนวทางการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ GFMIS
7 ส.ค.2557 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จ รายเดือน (เพิ่มเติม)
7 ส.ค.2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
5 ส.ค.2557 กำหนดเวลาการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
23 ก.ค.2557 รายงานผลการดำเนินงานบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2557
23 ก.ค.2557 บัญชีทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชีมาตรฐานกรมชลประทาน
20 ก.ค.2557

ประกาศกรมชลประทานเรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2557
(1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557)

20 ก.ค.2557 รายละเอียดประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
20 ก.ค.2557 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
(1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557)
20 ก.ค.2557

คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

22 ก.ค.2557

ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
บัญชีเงินทดรองราชการ ในระบบ GFMIS

26 มิ.ย.2557 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download เอกสารแนบ
26 มิ.ย.2557 เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
23 มิ.ย.2557 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
20 มิ.ย.2557 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชีมาตรฐานกรมชลประทาน
16 มิ.ย.2557 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรม
16 มิ.ย.2557 กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
12 มิ.ย.2557 การต่อสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
9 มิ.ย.2557 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
29 พ.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
29 พ.ค.2557 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
16 พ.ค.2557 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
16 พ.ค.2557 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
เอกสารแนบ กค 0422.2/ว95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
21 เม.ย.2557 การเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
21 เม.ย.2557 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
4 เม.ย.2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
4 เม.ย.2557 การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
27 มี.ค.2557 กำหนดวันประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
27 มี.ค.2557 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
27 มี.ค.2557 การนำส่งรายงานต้นทุนผลผลิต
27 มี.ค.2557 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (เพิ่มเติม)
27 มี.ค.2557 แจ้งเวียนประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
25 มี.ค.2557

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)ในวันที่ 1 เมษายน 2557

25 มี.ค.2557 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) ในวันที่ 1 เมษายน 2556
21 มี.ค.2557 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2548 - 2556
19 มี.ค.2557 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
19 มี.ค.2557 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค.2556 - 31 มี.ค.2557)
14 มี.ค.2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มพูนทักษะ ศักยภาพ ของผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชี ของหน่วยเบิกจ่าย
14 มี.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
13 มี.ค.2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
12 มี.ค.2557 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
25 ก.พ.2557 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2557
25 ก.พ.2557 ให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
25 ก.พ.2557 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
รายละเอียดแนบ
17 ก.พ.2557 คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลประจำปี 2555
Download รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
5 ก.พ.2557 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 ก.พ.2557 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน
3 ก.พ.2557 ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
3 ก.พ.2557 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี "เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์" ประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในระบบ GFMIS
20 ม.ค.2557 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ
หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค
Download เอกสารแนบ  แบบฟอร์ม
17 ม.ค.2557 แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2557
16 ม.ค.2557 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารแนบ กค0423.3/ว458
13 ม.ค.2557 การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
10 ม.ค.2557 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร.02-2415060  ภายใน  2336