หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว46 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554
เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว266 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว197 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว198 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม