หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ ว 226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ยกเลิกโดย ว 390 ลว 30 ต.ค.52)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชน
(ยกเลิกโดย ว 390 ลว 30 ต.ค.52)

 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551
เรื่อง ประเภทและิัิอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ยกเลิกโดย ว 390 ลว. 30 ต.ค.52)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 248 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
เรือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
(ยกเลิกโดย ว 161 ลว 30 ต.ค.53)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 184 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
เรือง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน
(ยกเลิกโดย ว 161 ลว 30 ต.ค.53)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว182 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
เรืื่่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา่บุตร
(ยกเลิกโดย ว 248 ลว. 15 ก.ค.51)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว 169 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(ยกเลิกโดย ว184, 248)