ผอ.งบ.เป็นประธานงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ในวันที่ 30 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ผอ.งบ.เป็นประธานการประชุม ผอ.ส่วน ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2559
ในวันที่ 26-28 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผคง.งบ.รักษาราชการแทน ผอ.งบ.เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2559
ในวันที่ 23 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

  รองอธิบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กองการเงินและบัญชี ประจำปี 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ ห้องน้ำทิพย์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน สามเสน

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรม "KM BUDDY 2016"
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญช
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการส่วน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  2559
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เข้าเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามและอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมาหานคร
โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผุ้บริหารเข้าเยี่ยมชม
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559

 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือราชการประจำปี
กรมชลประทาน ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
กรมชขลประทาน สามเสน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เข้าเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามและอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมาหานคร
โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผุ้บริหารเข้าเยี่ยมชม
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559

 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
มอบของที่ระลึกให้วิทยากร ในงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์
แผนงานโครงการกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมปิ่นมณฑล ชั้น 2 โรงแรมเอสดี อเวนิว

 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการกิจกรรม 5ส.
พร้อมตรวจประเมินและมอบรางวัล
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในประชุม
คณะทำงานตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้โครงการจัดรูปที่ดิน
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

 

เจ้าหน้าที่กองการเงินและบั ญชีเข้าร่วมกิจกรรม KM Team สสธ. ร่วมกับ KM Buddy สบก. สบอ.
ณ โรงอาหารใหม่ กรมชลประทาน สามเสน
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559


ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง และคณะทำงานจัดการความรู้
จัดกการประชุมเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในการรับตรวจ ( Self - Asessment)
ตามเกณฑ์ KMA ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ


ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการประชุม
กองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ


ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการประชุม
ทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/ 2559
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ


ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
และข้าราชการกองการเงินและบัญชี  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน กรมชลประทาน
เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 114 ปี และเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ


ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการประชุม
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน


ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการประชุม
การติดตามและประเมินผลหน่วยเบิกจ่าย
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน


ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการกองพัสดุ
ร่วมหารือแนวทางการถอนคืนหลักประกันสัญญา
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559


ผู้อำนวยการส่วนเงินนอกงบประมาณ และคณะทำงาน
ร่วมประชุมเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 1/2559
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม KM กองการเงินและบัญชี กรมชลประ
ทาน


ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม "สรงน้ำพระวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 "
ในวันที่ 29 เมษายน 2559
ณ กองการเงินและบัญชี กรมชลประ
ทาน


ผุ้อำนวยการกองการเงินและบัญชีผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรม "สงกรานต์น้ำน้อย @ RID"

ในวันที่ 11 เมษายน 2559
ณ กรมชลประทาน สามเสน

กองการเงินและบัญชี ร่วมกับกองแผนงาน
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบีติการ หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ"

ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

คณะเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธการทหารเรือและกรมการเงินทหารเรือ
ร่วมกับทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน และ กองการเงินและบัญชี

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน สามเสน
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมชี้แจงเพื่อซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการวิชาการ
กรมชลประทาน สามเสน
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงในการศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับระบบบริหารงบประมาณ (Budget Information System)
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกองการเงินและบัญชี

ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 27 มกราคม 2559

เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการติดตามและการสอนงาน
สำหรับการบริหารการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 7 มกราคม 2559

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการส่วน
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติงานตามข้อสังเกตของ สตง.
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 7 มกราคม 2559

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมทำบุญถวายอาหารเพล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 6 มกราคม 2559

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
เข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียน

ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 7 มกราคม 2559

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุม เรื่อง การจัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เชิญผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือผู้แทน และผู้อำนวยการส่วน
เข้าร่วมประชุมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานฝากเบิก
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 
กองการเงินและบัญชี ร่วมกับ กองแผนงาน และกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประชุม หารือแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย 
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558